OHJAUSKEINON KUVAUS

Tehostetaan ja kehitetään paikkatietotyökalujen ja esimerkiksi laserkeilausaineistojen käyttöä metsätaloustoimenpiteiden vesiensuojelun suunnittelussa.


TOTEUTUSTILANNE

Toteutettu. Kaikki toimen osat on toteutettu sekä ajallisesti että kaikissa aiotuissa paikoissa. Jos toimi koostuu rajoittamattomasta toimien jatkumosta, toimi voidaan katsoa toteutetuksi, kun ensimmäinen osatoimi on valmis.


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

Paikkatietotyökalujen kehitys ja hyödyntäminen  on vauhdittunut osana metsävaratiedon, laserkeilausaineiston ja muun tiedon kehitystä ja avoimuuden kasvua. Tuotettu luonnonhoidon paikkatietoaineistot avoin palvelu, joiden käyttöönottoa koulutettu toimijoille osana Monimetsä-hanketta. Metsänomistajien asiakasneuvojia on koulutettu vesiensuojelun paikkatietoaineistojen käyttöön ja esittelyyn neuvonnan yhteydessä. Metsäkeskus on ottanut käyttöön mm. suojakaistatyökalun sekä laserkeilausaineistoon perustuvan valuma-alueiden rajaustyökalun. Metsähoitosuositusten vesiensuojeluosion päivityksessä on huomioitu uudet aineistot ja työkalut.


OHJAUKSEN VASTUUTAHOT

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)


YHTEISTYÖTAHOT

Tapio Oy, Suomen metsäkeskus, Metsähallitus, metsänhoitoyhdistykset, metsäpalveluyrittäjät , Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Maanmittauslaitos, Geologian tutkimuskeskus (GTK), ELY-keskukset