OHJAUSKEINON KUVAUS

Edistetään uusien pohjaveden laadulle tai määrälle mahdollisesti riskiä aiheuttavien toimintojen sijoittumista pohjavesialueiden ulkopuolelle.


TOTEUTUSTILANNE

Toteutettu. Kaikki toimen osat on toteutettu sekä ajallisesti että kaikissa aiotuissa paikoissa. Jos toimi koostuu rajoittamattomasta toimien jatkumosta, toimi voidaan katsoa toteutetuksi, kun ensimmäinen osatoimi on valmis.


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

Uusi opas pohjavesialueiden määrittämiseksi ja niiden luokittelua varten. Pohjavesialueiden rajojen tarkistuksia on tehty pohjavesialueiden määrittämistyön puitteissa, joka parantaa mahdollisuuksia ottaa pohjavesialueet huomioon maankäytön suunnittelussa. Pääosa pohjavesialueista on tarkistettu 2021 loppuun mennessä.


OHJAUKSEN VASTUUTAHOT

Ympäristöministeriö (YM)


YHTEISTYÖTAHOT

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM), Kuntaliitto, Vesilaitosyhdistys (VVY), Aluehallintovirastot (AVI), maakuntien liitot, ELY-keskukset, toiminnanharjoittajat, vesihuoltolaitokset