OHJAUSKEINON KUVAUS

Kehitetään metsätalouden vesiensuojelumenetelmiä erityisesti turvemaiden uudistamisen yhteydessä vapautuvan typen ja fosforin vähentämiseksi.


TOTEUTUSTILANNE

Aloitettu (Yksi tai useampia toimen suunniteltuja osia on ryhdytty toteuttamaan).


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

Erityisesti vanhoja suometsien ojitusalueita on saatu uutta tietoa ja rahoitettu lisäselvityksiä vesistövaikutusten arvioinnin parantamiseksi sekä tulevaisuuden metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteiden kohdentamiseksi. Puumateriaalin ja biohiilen käyttöä vesien puhdistajana mm. metsäojissa ja laskeutusaltaissa on testattu T&K-hankkeissa. Valumavesi-hankkeessa on kehitty metsätalouden vesienhallintaa mm. testaamalla kaksitasouomia metsätaloudessa.


OHJAUKSEN VASTUUTAHOT

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)


YHTEISTYÖTAHOT

Tapio Oy, LUKE, Suomen metsäkeskus, Metsähallitus, yhtiöt , metsätaloushankkeiden toteuttajat