Åtgärder inom vattenvården

Med åtgärder inom vattenvården menas de direkta åtgärderna, genom vilka de skadliga effekterna av mänsklig verksamhet minskas på både ytvatten och grundvatten samt avrinningsområden.

Bekanta dig med åtgärdsprogrammen för vattenvården

Uppföljning av uppnådda mål

För vattenskyddsplanering har Finland indelats i åtta vattenförvaltningsområden, för vilka förvaltningsplaner har utarbetats.
Förvaltningsplanerna inkluderar en sammanfattning av de åtgärdsprogram som NTM-centralerna och Ålands landskap utarbetat för sina områden.


Inom åtgärdsprogrammen för vattenvård har inletts

233 åtgärder

87 st.

iståndsättning av livsmiljöer i strömmande vatten

679 st.

nya våtmarker och sedimenteringsbassänger i jordbruket

För förebyggande av skogsbrukets erosionsskador har byggts

22 st.

de omfattar 261 grundvattenområden

För förebyggande av skogsbrukets erosionsskador har byggts

931

vattenskyddskonstruktioner

Granska regionala sektorvisa åtgärder

Regionala vattenskyddsåtgärder har fastställts i förvaltningsplanerna. Vid utarbetandet av planerna uppskattades kostnader för alla åtgärder, vilket ger en översikt över de olika sektorernas betydelse för den totala kostnaden för vattenvården. Observera, att dessa inte är de faktiska kostnaderna för vattenskyddet. Tabellen nedan ger en bild av sektorvisa åtgärder inom yt- och grundvattnen och även genomförandet av åtgärder inom sektorn i olika regioner i Finland kan granskas.

SEKTORNS UPPSKATTADE ANDEL AV DE TOTALA KOSTNADERNA FÖR VATTENVÅRDEN

SEKTORNS UPPSKATTADE ANDEL AV DE TOTALA KOSTNADERNA FÖR VATTENVÅRDEN

GENOMFÖRANDE AV SEKTORVISA ÅTGÄRDER ÅR 2016-2018
SEKTORANDEL AV MÅLET SOM UPPNÅTTS ÅR 2018
Samhällen52 %LÄS MERA
Glesbebyggelse55 %LÄS MERA
Industri och gruvdrift49 %LÄS MERA
Fiskodling13 %LÄS MERA
Torvutvinning57 %LÄS MERA
Pälsdjursproduktion80 %LÄS MERA
Skogsbruk45 %LÄS MERA
Jordbruk81 %LÄS MERA
Markanvändning100 %LÄS MERA
Markbunden försurning50 %LÄS MERA
Marktäkt64 %LÄS MERA
Planer för skydd av grundvattnet och utredningar53 %LÄS MERA
Trafik38 %LÄS MERA
Iståndsättning, reglering och utbyggnad av vattnen43 %LÄS MERA
Förorenad mark32 %LÄS MERA

Granska de nationella åtgärderna (styrmedel)

Sammanlagt 91 nationella åtgärder har fastställts i förvaltningsplanerna. Dessa omfattar bland annat lagar och strategier, finansiell styrning, åtgärder för att öka medvetenhet samt forskning och utveckling.
Genomförandet av åtgärderna varierar mycket mellan de olika aktörerna.

Åtgärd
Nationella åtgärder Verkställande av åtgärden
Planeringen av praktiska vattenskyddsåtgärder på gårdsnivå (miljökartering) och gårdsspecifik rådgivning främjas. Man utarbetar en åtgärdsplan och anvisningar för rådgivning och information om val av de viktigaste åtgärderna med tanke på vattenvård. Genomförandet har påbörjats Läs mera toimenpide_cat_7
Utbildning för torvproducenter och entreprenörer främjas. Genomfört Läs mera toimenpide_cat_5
Ny torvutvinning styrs till redan utdikade områden eller områden vars naturtillstånd annars är betydligt modifierat, så att torvutvinningen är till minsta möjliga skada för vattnens status, grundvattnen och vattennaturens mångfald. Genomfört Läs mera toimenpide_cat_5
Placering av nya verksamheter som eventuellt orsakar en risk för kvaliteten eller kvantiteten av grundvatten utanför grundvattenområden främjas. Genomfört Läs mera toimenpide_cat_14
Vid utvecklingen av markanvändningen och av hanteringen av översvämningsriskerna förbättras förutsättningarna för att genomföra projekt för att kvarhålla översvämningsvatten med beaktande av målen för den ekologiska statusen och naturens mångfald. Genomfört Läs mera toimenpide_cat_1
Restaurering av gamla marktäktsområden och användning av bergstensmaterial och ersättande material främjas. Genomfört Läs mera toimenpide_cat_9
Förutsättningarna för utnyttjande av stallgödseln från pälsdjuren ska förbättras. Genomförandet har påbörjats Läs mera toimenpide_cat_5
Strategi för skydd och restaurering av små vattendrag. Genomfört Läs mera toimenpide_cat_12
Möjligheterna som miljöanpassningsåtgärder och naturenlig produktion medför utnyttjas i främjandet av vattenvården. Genomfört Läs mera toimenpide_cat_7
Klimatförändringens inverkan på belastningen från jordbruket i olika delar av landet och hur man anpassar sig till förändringarna den medför utreds. Genomfört Läs mera toimenpide_cat_7
Utredning av hur man kan återvinna näringsämnen och främja bortskaffningen av näringsämnen som ett medel för att komplettera det övriga vattenskyddet. Genomförandet har påbörjats Läs mera toimenpide_cat_3
Belastningen från kvicksilver som urlakas från torvtäktsområden utreds och vid behov utreds även belastningen från andra metaller genom separata utredningar samt vid behov åläggs obligatoriska kontroller och begränsningar för urlakningen av metaller. Genomfört Läs mera toimenpide_cat_4
Rådgivning och handledning i frågor som gäller avloppstjänsterna i glesbebyggelsen ska ordnas. Genomfört Läs mera toimenpide_cat_1
Behovet av och möjligheterna att restaurera sediment som förorenats av farliga och skadliga ämnen utreds per vattenförvaltningsområde. Genomförandet har påbörjats Läs mera toimenpide_cat_12
Behoven gällande miljöanpassat flöde utreds och metoder för detta utvecklas Genomfört Läs mera toimenpide_cat_12
Genomförandet av den nationella restaureringsstrategin för vattendragen. Genomförandet har påbörjats Läs mera
Sura sulfatjordar och de belastningsrisker de medför kartläggs med enhetliga metoder i tillräcklig omfattning, och utredningar i anslutning till olägenheterna kompletteras för att ge en tillräckligt bra helhetsbild. Genomfört Läs mera toimenpide_cat_8
Miljötillståndsförfarandet för djurstallar enligt miljöskyddslagen vidareutvecklas. Genomfört Läs mera toimenpide_cat_7
Det foder och de utfordringsmetoder som används i fiskodlingarna utvecklas och god skötsel av fiskarna främjas. Genomförandet har påbörjats Läs mera toimenpide_cat_3
Minskningen av olägenheter av försurning minskas genom att vattenskyddsåtgärder som behövs i sura sulfatjordar inkluderas i stödsystemen för jordbruk, skogsbruk och torrläggning. Genomfört Läs mera toimenpide_cat_8
Anläggningstyper som främjar vattenskyddet vid fiskodling samt avloppsbehandlingsmetoder utvecklas. Genomförandet har påbörjats Läs mera toimenpide_cat_3
Användningen av geodataverktyg och till exempel laserskanningsmaterial effektiviseras och utvecklas vid planeringen av skogsbruksåtgärder inom vattenskyddet. Genomförandet har påbörjats Läs mera toimenpide_cat_6
Möjligheterna programmet för utveckling av landsbygden erbjuder utvecklas för åtgärderna inom vattenvården och tillräcklig finansiering säkerställs. Genomförandet har påbörjats Läs mera toimenpide_cat_7
Vattenskyddsmetoderna inom skogsbruket utvecklas i synnerhet i samband med förnyelse av torvmarker för att minska kvävet och fosforn som frigörs. Genomförandet har påbörjats Läs mera toimenpide_cat_6
Med hjälp av utbildning och information effektiveras tillbörlig och hållbar användning av växtskyddsmedel och biocider i jordbruket. Miljöbegränsningar i anknytning till ämnen (användningsförbud på grundvattenområden, skyddsremsor invid vattendrag och begränsning av upprepad användning under på varandra följande år på samma åkerskifte) Genomförandet har påbörjats Läs mera toimenpide_cat_7
Så bra utredning som möjligt av möjligheten att tillämpa enhetliga tillståndsvillkor för sådana verksamheter för vilka det inte finns några utsläppsnivåer i enlighet med BAT-slutsatserna. Genomförandet har påbörjats Läs mera toimenpide_cat_2
Vattenskyddsåtgärder utvecklas för att minska belastningen av kvicksilver som skogsbruksåtgärderna orsakar. Inleddes inte Läs mera toimenpide_cat_6
Beredskapen för specialsituationer inom vattentjänsterna utvecklas, bl.a. tas riskhanteringsprogrammet WSP SSP i bruk för riskbedömning och riskhantering. Genomförandet har påbörjats Läs mera toimenpide_cat_1
Nationell fiskvägsstrategi verkställs Genomfört Läs mera toimenpide_cat_12
KEMERA-stöd styrs i nödvändig utsträckning till planering och genomförande av vatten¬skydds-konstruktioner, såsom sedimenterings¬¬bassänger, flödesreglering, ytavrinning och våtmarker. Genomfört Läs mera toimenpide_cat_6
Nationellt riskhanteringsprogram för förorenade markområden genomförs. Genomförandet har påbörjats Läs mera toimenpide_cat_13
Utveckling av finansieringen för restaurering och aktivering av restaurering på frivillig väg. Genomfört Läs mera toimenpide_cat_12
Bättre informationsutbyte om bästa tillgängliga teknik och säkerställande av en god tillämpning av BAT-slutsatserna i tillståndsförfarandet samt främjande av utvecklingen och ibruktagandet av ny teknik. Genomförandet har påbörjats Läs mera toimenpide_cat_2
Säkerställande av att sura sulfatjordar och konsekvenserna av deras användning inkluderas i nationella och regionala program. Genomförandet har påbörjats Läs mera toimenpide_cat_8
Näringsutsläppen från jordbruket minskas genom att utnyttja nya metoder och forskningsrön samt vid behov granska hur ändamålsenlig odlingen är. Genomfört Läs mera toimenpide_cat_7
Informationsgrunden om ekosystem som är beroende av grundvattnet byggs på och indikatorer för deras tillstånd utvecklas i samarbete med olika branscher Genomfört Läs mera toimenpide_cat_10
Utvecklingen av övervakningen och uppföljningen av skadliga ämnen främjas. Genomförandet har påbörjats Läs mera toimenpide_cat_10
Ökad rådgivning om vattenskyddet inom pälsproduktionen. Genomfört Läs mera toimenpide_cat_5
En miljöskyddsanvisning för fiskodling främjas. Genomfört Läs mera toimenpide_cat_3
Införande av god praxis inom behandling, användning och slutdeponering av avloppsslam främjas. Bioekonomin och det samarbete mellan olika sektorer som den kräver främjas. Genomförandet har påbörjats Läs mera toimenpide_cat_1
Strukturellt hållbara lösningar för vattentjänsterna och det regionala samarbetet mellan vattentjänstverken främjas. Genomförandet har påbörjats Läs mera toimenpide_cat_1
Utarbetande, uppdatering och verkställande av skyddsplaner främjas, liksom arbetet i uppföljningsgrupperna. Genomfört Läs mera toimenpide_cat_10