BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Nationell fiskvägsstrategi verkställs


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförd (Alla åtgärder har genomförts inom den utsatta tidtabellen samt på de tilltänkta ställen. Om åtgärden består av kontinuerliga och obegränsade åtgärder, kan den tolkas som genomförd när den första delåtgärden är utförd).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Verkställigheten av fiskvägstrategin har fortsatt med hjälp av utvecklingsprojekt och särskild statlig finansiering, i synnerhet regeringen Sipiläs spetsprojekt och det av regeringen Rinne och Marin startade vandringsfiskprogrammet NOUSU. Inom ramen för projekten har det finansierats flera projekt som syftar till återställande av vandringsfiskbestånd och hotade fiskbestånd, såsom utredningar, författningsreformer och åtgärder för att förbättra fiskarnas vandring.


ANSVARSINSTANSER

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM)


SAMARBETSINSTANSER

Verksamhetsutövarna, LUKE, SYKE, NTM-centraler, fritidsfiskare, rådgivningsorganisationer, fiskeområden, ägare till vattenområden