BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Nationell fiskvägsstrategi verkställs


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförandet har påbörjats (en eller flera delar av de planerade åtgärderna har påbörjats).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Verkställandet av fikvägsstrategin har förlängts med hjälp av utvecklingsprojekt och särskild finansiering från statliga medel. Speciellt med spetsprojektet Naturpolitiken håller man på att genomföra flera projekt för att stärka livskraften för utrotningshotade eller sårbara vandrande fiskbestånd, såsom utredningar, förnyelse av regelverk samt förbättringsåtgärder för fiskvägar.


ANSVARSINSTANSER

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM)


SAMARBETSINSTANSER

Verksamhetsutövarna, LUKE, SYKE, NTM-centraler, fritidsfiskare, rådgivningsorganisationer, fiskeområden, ägare till vattenområden