Åtgärder inom havsvården

Åtgärdsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2016–2021
har utarbetats i syfte att förbättra statusen i den marina miljön och minska de påfrestningar som den utsätts för. Målet är att upprätthålla eller uppnå en god status i den marina miljön.

LÄS MER

Åtgärdsprogrammet för havsvården består av nuvarande åtgärder (inleddes före 2016) och nya åtgärder (inleddes fr o m 2016). Det finns sammanlagt 93 nuvarande åtgärder och 29 nya åtgärder. De nuvarande åtgärderna är lagstiftningsmässiga, ekonomiska och politiska styrmedel. Dessa består till exempel av lagar, internationella avtal, olika program, strategier och förbindelser. Vissa nuvarande åtgärder har genomförts redan från 1960-talet och de uppdateras med jämna mellanrum för att de skall motsvara de föränderliga omständigheterna. Som nuvarande åtgärder beräknas även de åtgärder som förvaltningsplanerna inom vattenvården innehåller och som inbegriper i den belastning som härrör från lands- och havsområden. Den centrala frågan i utarbetandet av åtgärderna var de nuvarande åtgärdernas tillräcklighet för att en god status i den marina miljön ska kunna uppnås eller upprätthållas fram till år 2020. Målet med de nya åtgärderna är att de skall komplettera de nuvarande åtgärderna, vara kostnadseffektiva och avsevärt främja uppnåendet av målen.

FÖRBÄTTRING AV HAVETS TILLSTÅND GENOM

29

NYA ÅTGÄRDER

3 820 ton/år

FINLANDS FOSFORBELASTNING TILL ÖSTERSJÖN

89 400 ton/år

FINLANDS KVÄVEBELASTNING TILL ÖSTERSJÖN

DIOXINHALTEN I STRÖMMING
HAR SJUNKIT UNDER
NIVÅN SOM ANSES SKADLIG

GIPSBEHANDLING KAN MINSKA
VISSA ÅKRARS FOSFORBELASTNING
TILL UNGEFÄR HÄLFTEN

Åtgärderna
framskrider

Åtgärdsprogrammet för havsvården består av nuvarande åtgärder (inleddes före 2016) och nya åtgärder (inleddes fr o m 2016). De nya åtgärderna och genomförandet av nya åtgärder kan granskas i den nedanstående tabell. Många av de nya åtgärderna är en helheter som består av flera mindre projekt, utredningar osv. Många av projekten är delvis finansierade genom statsförvaltningens finansieringsprogram.

Alla kategorier
Åtgärder Verkställandet av åtgärderna Antalet projekt
Effektivare återvinning av näringsämnen Genomfört 43 st. Läs mera Minskning av eutrofieringen UUDET TOIMENPITEET (2016-) Minskning av eutrofieringen
Utveckling och fullskaligt utnyttjande av miljöersättningssystemet inom jordbruket Genomförandet har påbörjats 3 st. Läs mera Minskning av eutrofieringen UUDET TOIMENPITEET (2016-) Minskning av eutrofieringen
Främjande av ibruktagande av fiskfoder som framställts av råvara producerad i Östersjöområdet och ökat nyttjande av karpfiskar som människoföda Genomfört 6 st. Läs mera Minskning av eutrofieringen UUDET TOIMENPITEET (2016-) Minskning av eutrofieringen
Förbättring av känsliga arters livsmiljöer i vattendrag som rinner ut i havet Genomfört 9 st. Läs mera Minskning av eutrofieringen UUDET TOIMENPITEET (2016-) Minskning av eutrofieringen
Spridning av gips på åkrarna för att minska näringsämnesbelastningen Genomfört 10 st. Läs mera Minskning av eutrofieringen UUDET TOIMENPITEET (2016-) Minskning av eutrofieringen
Betydelsen av interna depåer av näringsämnen i Östersjön och möjligheter att minska dem Genomfört 3 st. Läs mera Minskning av eutrofieringen UUDET TOIMENPITEET (2016-) Minskning av eutrofieringen
Inom HELCOM-samarbetet deltar Finland alltjämt i förhandlingar om att utse Östersjön till ett kontrollområde för kväveoxidutsläpp från fartyg (NECA) i den internationella sjöfartsorganisationen Genomfört 1 st. Läs mera Minskning av eutrofieringen UUDET TOIMENPITEET (2016-) Minskning av eutrofieringen
Främjande av användningen av flytande naturgas som bränsle i fartyg och säkerställande av den infrastruktur som behövs Genomfört 6 st. Läs mera Minskning av eutrofieringen UUDET TOIMENPITEET (2016-) Minskning av eutrofieringen
Utredning om läkemedel i havsområdet Genomförandet har påbörjats 7 st. Läs mera Minskning av eutrofieringen UUDET TOIMENPITEET (2016-) Minskning av eutrofieringen
Utredning om mängden dioxin- och furanbelastning som hamnar i Östersjön via Kymmene älv och om förändringar i belastningen Genomfört 1 st. Läs mera Minskning av skadliga ämnen UUDET TOIMENPITEET (2016-) Minskning av skadliga ämnen
Utredning om möjligheterna och behovet att effektivisera regleringen av fisket av kustarter Genomfört 1 st. Läs mera Minskning av fisketrycket UUDET TOIMENPITEET (2016-) Minskning av fisketrycket
Skydd av harr Genomfört 1 st. Läs mera Minskning av fisketrycket UUDET TOIMENPITEET (2016-) Minskning av fisketrycket
En omfattande allmän utredning, målsättning och åtgärder för att minska nedskräpningen i havet Genomfört 9 st. Läs mera Minskning av nedskräpning UUDET TOIMENPITEET (2016-) Minskning av nedskräpning
Främjande av beslut i den internationella sjöfartsorganisationen för att minska undervattensbullret från fartyg Genomfört 1 st. Läs mera Minskning av undervattensbuller UUDET TOIMENPITEET (2016-) Minskning av undervattensbuller
Minskning av produktionen av undervattensbuller Genomfört 3 st. Läs mera Minskning av undervattensbuller UUDET TOIMENPITEET (2016-) Minskning av undervattensbuller
Minskning av impulsivt buller som orsakas av byggande under vattnet Genomfört 3 st. Läs mera Minskning av undervattensbuller UUDET TOIMENPITEET (2016-) Minskning av undervattensbuller
Minskning av skadliga konsekvenser av muddring Genomförandet har påbörjats 2 st. Läs mera Minskning av fysiska skador på havsbottnen UUDET TOIMENPITEET (2016-) Minskning av fysiska skador på havsbottnen
Utarbetande av en riksomfattande plan för täkt av havssand och stenmaterial Genomfört 1 st. Läs mera Minskning av fysiska skador på havsbottnen UUDET TOIMENPITEET (2016-) Minskning av fysiska skador på havsbottnen
Lokala åtgärder för att förbättra strömningsförhållandena i kustområdet Inleddes inte 1 st. Läs mera Minskning av hydrografiska förändringar UUDET TOIMENPITEET (2016-) Minskning av hydrografiska förändringar
Minskning av risken för oljeolyckor genom striktare reglering av ship-toshore- funktionerna (STS) i samband med omlastning mellan oljefartyg på finskt vattenområde, samt genom fortsatt skapande av en harmoniserad praxis för STS-funktionerna inom ramen för HELCOM i Östersjöområdet Genomförandet har påbörjats 2 st. Läs mera Minskning av belastning från sjöfarten UUDET TOIMENPITEET (2016-) Minskning av belastning från sjöfarten
Förbättring av fartygstrafikens säkerhet med hjälp av konceptet för intelligent farled Älyväylä enligt strategin för eNavigation Genomförandet har påbörjats 2 st. Läs mera Minskning av belastning från sjöfarten UUDET TOIMENPITEET (2016-) Minskning av belastning från sjöfarten
Program för utveckling av beredskap för bekämpning av olyckor i den marina miljön Genomfört 1 st. Läs mera Minskning av belastning från sjöfarten UUDET TOIMENPITEET (2016-) Minskning av belastning från sjöfarten
Nationell handlingsplan som gäller bedömning av de ekologiska konsekvenserna av fartygskemikalieolyckor på Östersjön Genomfört 1 st. Läs mera Minskning av belastning från sjöfarten UUDET TOIMENPITEET (2016-) Minskning av belastning från sjöfarten
Inkludering av marina skyddsområden i havsplanerna Genomfört 6 st. Läs mera Planering av havsområden utnyttjas för att förbättra status i den marina miljön UUDET TOIMENPITEET (2016-) Planering av havsområden utnyttjas för att förbättra status i den marina miljön
Effektivering av skyddet i marina skyddsområden Genomfört 3 st. Läs mera Naturskyddsåtgärder utnyttjas för att förbättra status i den marina miljön UUDET TOIMENPITEET (2016-) Naturskyddsåtgärder utnyttjas för att förbättra status i den marina miljön
Åtgärdsprogram för utrotningshotade arter och naturtyper Genomfört 6 st. Läs mera Naturskyddsåtgärder utnyttjas för att förbättra status i den marina miljön UUDET TOIMENPITEET (2016-) Naturskyddsåtgärder utnyttjas för att förbättra status i den marina miljön
Skydd av nyckelhabitat under vattnet Genomfört 5 st. Läs mera Naturskyddsåtgärder utnyttjas för att förbättra status i den marina miljön UUDET TOIMENPITEET (2016-) Naturskyddsåtgärder utnyttjas för att förbättra status i den marina miljön
Utarbetande och genomförande av vårdåtgärder i anslutning till skyddet av östersjövikaren Genomfört 1 st. Läs mera Naturskyddsåtgärder utnyttjas för att förbättra status i den marina miljön UUDET TOIMENPITEET (2016-) Naturskyddsåtgärder utnyttjas för att förbättra status i den marina miljön
Kommunikation om målen för och åtgärder inom havsvården Genomfört 37 st. Läs mera Kommunikationsåtgärden UUDET TOIMENPITEET (2016-) Kommunikationsåtgärden

Hur kopplas åtgärderna till deskriptorer för havsmiljöns status

God status i havsmiljön bedöms med hjälp av 11 kvalitativa deskriptorer, som är naturens mångfald, främmande arter, kommersiella fiskar, näringsvävar, eutrofiering, havsbottnens integritet, hydrografiska förändringar, halter och effekter av främmande ämnen, främmande ämnen i matfisk, nedskräpning samt energi och undervattensbuller. Majoriteten av åtgärdernakopplas till flera deskriptorer och statusen av naturens mångfald kan exempelvis förbättras antingen direkt eller indirekt genom 23 nya åtgärder och 40 nuvarande åtgärder.

HUR DE NYA ÅTGÄRDERNA KOPPLAS TILL DESKRIPTORER FÖR HAVSMILJÖNS STATUS

donitsi-graafi-uusien-toimenpiteiden-meriympariston_20190506

HUR DE NUVARANDE ÅTGÄRDERNA KOPPLAS TILL DESKRIPTORER FÖR HAVSMILJÖNS STATUS

donitsi-graafi-uusien-nykytoimenpiteiden-meriympariston