VERKSTÄLLANDE AV ÅTGÄRDEN

Toteutus alkanut


BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN

Närings- och sedimentbelastningen eutrofierar recipientvattnen i den marina miljön. Därtill försvårar de fortplantningen hos känsliga arter (fiskar, musslor) i strömmande vatten och i de havsområden som influeras av älvarna. Många utrotningshotade, höstlekande fiskarter fortplantar sig antingen i havet eller i strömmande vatten, men lever största delen av sitt liv i havet, där de utgör en väsentlig del av de marina organismsamhällena.

De nuförtiden tillgängliga åtgärderna är inte tillräckliga för att minska den närings- och sedimentbelastning som utgår från avrinningsområdet och från punktmässiga belastningskällor till strömmande vatten och via dessa till Östersjön. Därför är det motiverat att inkludera åtgärden i åtgärdsprogrammet för havsvården, även om de strömmande vattnens avrinningsområden skulle vara det direkta föremålet för åtgärden.

Inom ramen för åtgärden utvecklas nya metoder som minskar sediments- och näringsbelastningen. Pilotprojekt genomförs i lämpliga strömmande vatten och i deras avrinningsområden, särskilt i områden med betydande populationer av fiskar som fortplantar sig i älvarna men som lever största delen av sitt liv i havet. Inom åtgärden utreds även konsekvenserna för näringsbelastningen och -halterna i vattensystemet.


TIDTABELL

2016-2021


ANSVARIG INSTANS

Miljöministeriet (MM) och Jord- och skogsbruksministeriet (JSM)

Arbeten och projekt som ska genomföras under åtgärden

Nylands åkrars näringskretslopp i skick (NyRaHa)Toggle
Stadsvattendragen i skick – Helsingfors och Esbo gemensamma projekt för att förbättra vattenkvaliteten i städernas småvattendrag (Östersjöutmaningen)Toggle
Jordbrukarinriktade vattenskyddsåtgärder i Mellersta Nyland (VILKKU Plus)Toggle
K-FiskvägarToggle
Vattenskydd 4K, Minskad belastning med konkreta åtgärderToggle
Hantering av vattenhushållningen i vattenskyddet (VesiHave)Toggle
Projektet PatokatoToggle
Projektet Freshabit LIFE IPToggle
Produktifiering av allemans näringskretsloppToggle