Verkställandet av åtgärderna

Genomfört


ÅTGÄRDENS LÄGE

Inom åtgärden togs det fram nya metoder för minskning av sediment- och näringsämnesbelastning som lämpar sig för strömmande vatten, såsom en reningsmetod som bygger på biokol. Dessutom har många fiskvägar och bäckar restaurerats och förbättrats. Åtgärden har avslutats, men olika typer av restaureringsåtgärder för strömmande vatten fortsätter också i framtiden t.ex. genom jord- och skogsbruksministeriets program NOUSU, som i synnerhet fokuserar på att förbättra vandringsfiskarnas levnadsförhållanden och återställa den naturliga fortplantningen i strömmande vatten i Finland.

BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN

Närings- och sedimentbelastningen eutrofierar recipientvattnen i den marina miljön. Därtill försvårar de fortplantningen hos känsliga arter (fiskar, musslor) i strömmande vatten och i de havsområden som influeras av älvarna. Många utrotningshotade, höstlekande fiskarter fortplantar sig antingen i havet eller i strömmande vatten, men lever största delen av sitt liv i havet, där de utgör en väsentlig del av de marina organismsamhällena.

De nuförtiden tillgängliga åtgärderna är inte tillräckliga för att minska den närings- och sedimentbelastning som utgår från avrinningsområdet och från punktmässiga belastningskällor till strömmande vatten och via dessa till Östersjön. Därför är det motiverat att inkludera åtgärden i åtgärdsprogrammet för havsvården, även om de strömmande vattnens avrinningsområden skulle vara det direkta föremålet för åtgärden.

Inom ramen för åtgärden utvecklas nya metoder som minskar sediments- och näringsbelastningen. Pilotprojekt genomförs i lämpliga strömmande vatten och i deras avrinningsområden, särskilt i områden med betydande populationer av fiskar som fortplantar sig i älvarna men som lever största delen av sitt liv i havet. Inom åtgärden utreds även konsekvenserna för näringsbelastningen och -halterna i vattensystemet.


TIDTABELL

2016-2021


ANSVARIG INSTANS

Miljöministeriet (MM) och Jord- och skogsbruksministeriet (JSM)

Arbeten och projekt som ska genomföras under åtgärden

Nylands åkrars näringskretslopp i skick (NyRaHa)Toggle
Stadsvattendragen i skick – Helsingfors och Esbo gemensamma projekt för att förbättra vattenkvaliteten i städernas småvattendrag (Östersjöutmaningen)Toggle
Jordbrukarinriktade vattenskyddsåtgärder i Mellersta Nyland (VILKKU Plus)Toggle
K-FiskvägarToggle
Vattenskydd 4K, Minskad belastning med konkreta åtgärderToggle
Hantering av vattenhushållningen i vattenskyddet (VesiHave)Toggle
Projektet PatokatoToggle
Projektet Freshabit LIFE IPToggle
Produktifiering av allemans näringskretsloppToggle