Verkställandet av åtgärderna

Genomfört


ÅTGÄRDENS LÄGE

I projektet BIAS kartlades ljudmiljön under vatten i Östersjön. De artspecifika, plats- och tidsbundna nivåerna av bullerskador har fortfarande inte utretts, och därför fortsätter utredningsåtgärderna inom åtgärdsprogrammet 2022-2027 i åtgärden ”Regional och/eller tidsmässig begränsning av undervattensbuller (ÅP2022-BULLER1)”.

BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN

Byggande under vattnet medför tidvis mycket kraftigt, om än kortvarigt och lokalt, buller i vattenmiljön. Impulsivt buller av den här typen har konstaterats orsaka beteendeförändringar, fysiologisk stress, fysiska skador och till och med dödlighet exempelvis bland fiskar och havsdäggdjur. Byggandet av vindkraft är en stor källa till impulsivt buller. Eftersom vindkraftsbyggandet kommer att öka i framtiden måste åtgärder tas fram för att minska det impulsiva bullret. Två pågående internationella forskningsprojekt går ut på att kartlägga bullerstyrkan, bullrets utbredning och effekter i Östersjön.

Åtgärden består av följande delåtgärder:

  1. Forskningsdata om impulsivt buller sammanställs.
  2. Uppgifter om byggnads-, sprängnings- och muddringsverksamhet som förorsakar impulsivt buller samlas i ett riksomfattande register (till exempel HERTTA). Här registreras också bland annat bullerkällan, bullrets styrka och den tid bullret pågår. Registret underlättar uppföljningen av bullret och preciserar uppgifterna om mängden buller i havsområdena.
  3. De existerande anvisningarna justeras, bland annat när det gäller byggande av offshore vindkraftverk. Vid behov uppdateras anvisningarna och den rekommenderade praxisen exempelvis i fråga om den skyddszon som djuren fördrivs från, bullrets varaktighet och tidpunkten för åtgärderna. Dämpande tekniska tillämpningar tas i bruk för att minska konsekvenserna av impulsivt buller under byggnadsarbetet.

TIDTABELL

Utredningsarbete: 2016–2018
Genomförande av åtgärderna: 2016–2021


ANSVARIG INSTANS

Miljöministeriet (MM)

Arbeten och projekt som ska genomföras under åtgärden

Utredning av undervattenbullrets influensområden för behoven av havsplanering samt minskning av skadliga effekterToggle
Ett pilotprojekt för hantering av undervattensbullerToggle
Som en del av Helsingfors och Åbo städers tredje gemensamma åtgärdsprogram för Östersjön 2019-2023 utreds bl.a. tillståndet på stadens undervattensbuller, områden och objekt som är känsliga för undervattensbuller identifieras och kartläggs, information om undervattensbuller samlas i stora projekt för vattenkonstruktion och farleder samt förbereds uppföljningsåtgärder för att minska undervattensbullret (åtgärderna 46.-49.) (Östersjöutmaningen).Toggle