VERKSTÄLLANDE AV ÅTGÄRDEN

Toteutus alkanut


BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN

Kymmene älv är den största enskilda källan till dioxin i Östersjön. Föroreningarna i bottensedimenten i älven härrör från tidigare industriverksamhet. Restaurering av älven har utretts, men efter en bedömning av miljökonsekvenserna konstaterades att inget restaureringsalternativ skulle ha varit särskilt bra ur miljösynvinkel, och man beslöt att inte genomföra restaureringen. På samma gång fastslogs att uppföljningen bör fortsätta. Dioxin- och furanhalterna i fisk följs upp då och då, men för den dioxinbelastning som kommer ut i Finska viken med sedimenterande substans och sediment via älvarna görs ingen uppföljning. En uppföljning vore emellertid viktig för att man ska kunna se huruvida dioxinbelastningen i havet har planats ut eller minskat enligt prognoserna i modellerna.

I åtgärden utreds dioxin- och furanhalterna i den sedimenterande substansen vid älvmynningen och i havssedimenten i älvens influensområde längre ut till havs. Utifrån informationen bedöms belastningen på havet via älven en gång under havsförvaltningsperioden. Målet är att fastställa mängden dioxin- och furanbelastning som hamnar i Östersjön via Kymmene älv och om förändringar i belastningen. En minskning av belastningen på Kymmene älv kan minska dioxin- och furanhalterna i sedimentet i Östersjön och kan främja en sänkning av halterna i fiskarna i Kymmene älvs influensområde till en nivå som underskrider gränsvärdena i vattenramdirektivet och i förordningen om gränsvärden för dioxiner (EG 1881/2006, EG 1259/2011).


TIDSTABELL

Senast år 2020


ANSVARIG INSTANS

Miljöministriet (MM)


 

Arbeten och projekt som ska genomföras under åtgärden

En plan för uppskattning av nedfall av PCDD/F- och kvicksilverToggle