Verkställandet av åtgärderna

Genomfört


ÅTGÄRDENS LÄGE

Åtgärden har främjat t.ex. tillvaratagandet och användningen av näringsämnen i gödsel och slam från avloppsreningsverk samt gjort begreppet näringsämnesneutralitet kändare bl.a. genom projektet Ranku. Investeringar som gjorts är bl.a. Biolan Oy:s produktionsanläggning för torvfritt odlingssubstrat i Eura, Napapiirin energia ja vesi Oy:s PAKU-förbränningsanläggning för återvinning av näringsämnen i avloppsslam, Gasum Oy:s återvinning av kväve ur biogasanläggningens rejektvatten i form av ammoniakvatten i Åbo. Åtgärden har avslutats, men i fortsättningen främjas återvinningen av näringsämnen bl.a. genom miljöministeriets program för återvinning av näringsämnen och jord- och skogsbruksministeriets försöksprogram för återvinning av näringsämnen. Därutöver fortsätter återvinningen av näringsämnen ur gödsel genom åtgärden ”Återvinning av näringsämnen i gödsel vid biogasproduktion (ÅP2022-EUTROF3)”.

BESKRIVNING

Beskrivning av åtgärden Fosfor och kväve är viktiga ämnen för näringsproduktionen. Fosfor är en begränsad naturresurs och den mängd som kan utnyttjas minskar ständigt. Framställningen av kvävegödsel förbrukar återigen stora mängder energi. En del av de näringsämnen som kan återvinnas, såsom fosfor och kväve som ingår i gödsel, tas tillvara och används på nytt, men en stor del försvinner ut i vattendragen (fosfor och kväve) och i atmosfären (kväve).

Till följd av mänskliga aktiviteter uppkommer rikligt med olika slags organogena ämnen såsom spillning från husdjur, slam från avloppsreningsverk, olika slags växtbiomassa och mat- och annat avfall från hushållen. En betydande del av den näring som ingår i dessa förblir outnyttjad eller utnyttjas ineffektivt. Näringsämnena borde tas tillvara, nyttjas och återvinnas så bra som möjligt, eftersom man på det sättet kan minska användningen av icke förnybara naturresurser (fosfor), spara energi som behövs för tillverkningen av konstgjord gödsel (kväva) och öka självförsörjningen av näringsämnen. Effektiviserad användning av näringsämnen och återvinning av näringsämnen är väsentligt framför allt för vattenskyddet, eftersom det minskar den näringsbelastning som hamnar i vattnet och därmed även eutrofieringen. Effektiviserad användning av näringsämnen och återvinning av näringsämnen förutsätter deltagande och engagemang av alla aktörer, företag, organisationer och enskilda medborgare.

 

Målet för denna åtgärd är att:

 

1. Effektivisera återvinningen av de näringsämnen som används inom jordbruket, bl.a. Effektivisera återvinningen av de näringsämnen som används inom jordbruket, bl.a. inom ramen för projektet Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön (Återvinning av näringsämnen från jordbruk), särskilt återanvändningen av näringsämnen i gödsel, och på samma gång minska behovet av konstgödsel. Näringsämnen som uppkommer i husdjurskoncentrationer nyttjas optimalt bl.a. genom att man utvecklar samarbetet mellan husdjursgårdar och växtodlingslägenheter.

 

Detta eftersträvas med stöd av rådgivning, utbildning, investeringar i processningen av gödsel, utvecklings- och samarbetsprojekt samt experiment och demonstrationsprojekt som syftar till att utveckla teknikerna och förfaringssätten.

 

2. Främja verkställandet av projekt och åtgärder för återvinning av näringsämnen och näringsneutralitet, förbättra kännedomen om begreppet näringsneutralitet och understryka betydelsen av återvinning av näringsämnen särskilt med hänsyn till förbättringen av den marina statusen. Inom åtgärden aktiveras kommuner och andra regionala enheter och företag i målområdet att effektivisera återvinningen och ett tryggt nyttjande av organiska näringsämnen så nära uppkomstplatsen som möjligt.

 


TIDTABELL

2016-2021


ANSVARIG INSTANS

Miljöministeriet (MM), Jord- och skogsbruksministeriet (JSM)

Arbeten och projekt som ska genomföras under åtgärden

Projektet för näringsneutral verksamhet som praxis för kommunen (RANKU 3)Toggle
Användning av de separate uppsamlade fraktionerna av biprodukter av livsmedelsbearbetning (Sivukierto)Toggle
Återvunnen gödsel för god skörd (HYKERRYS 2)Toggle
Säkerstälning av flytslammets näringsvärde med hjälp av pyrolysprodukter (PYSTI)Toggle
Säker och effektiv återvinning av näringsämnen från avloppsvatten (NORMA)Toggle
Återvinning av näringsämnen ur avloppsslam genom kolning (Lietehiili)Toggle
Projektet för kvalitetsgödselmedel (Lara) – ett nationellt kvalitetssäkerhetssystem för produkter av återvunnen gödselToggle
Regional bio-circular modell för förbättring av näringsförnyelse (Biokierto)Toggle
Återvinning av kväve och fosfor ur flytande avfall (NPharvest)Toggle
Utveckling och användningsförsök av gödlingsfabrikat baserade på återvunna näringsämnen (Sivuvirtaravinne)Toggle
Utveckling av kommunala avloppshanteringsprocesser som en del av kretsloppscentra som circulerar städernas näringsämnen (Proravinne)Toggle
Resurssikontti -produkter av avloppsvattenToggle
Användning av flytande återvunna gödselmedel i jordbruket (Nesteravinne)Toggle
Vidareförädling av biogasanläggningens rötrester till gödselmedel -projektToggle
Bionäringskretslopp på lantgårdar (Maa-Bio)Toggle
Genomförandeundersökning av en omfattande nyttoanvändning av vass och återvinning av näringsämnen bundna till vassmassan för att användas inom jordbruketToggle
Forsknings- och produktutvecklingsprojekt för Pasrea-kompostornToggle
Nyttoanvändning av näringsämnen från jordbruketToggle
Produktutveckling och produktion av återvinningsgödselpreparat ur biomassorToggle
Nyttoanvänding av gödsel från produktionsdjur genom återvinning: torrströ, gasformigt bränsle och i granulatformToggle
Återvinningsgödsel av hönsgödsel genom ett innovativt torkningskoncept (KIEKU) – genomförbarhetsstudieToggle
Tillväxt genom jordbrukets organiska biflöden (MOSKU)Toggle
’Tilltagavarande av kvävet som flytande rejekt från jord- och skogsbruket samt samhällen innehåller samt produktifiering till den näringslösning geneom Envistone-metodenToggle
Demofabrikskonceptet, Rakeistus OyToggle
Demofabriks –konceptet, SFTec OyToggle
Hästkrafter från stallgödselToggle
Hästkrafter från stallgödsel IIToggle
Näringsfiber – Odlingsförsök med skogindustrins fiberhaltiga biprodukterToggle
DTS-metoden – kompostering av organiskt avfallToggle
Produktifiering och omfördelning av näringsämnen från masströmmar från primärproduktionen och livsmedelsindustrin i Seinäjokiregionen (Kiertoravinne)Toggle
Lannanpuhdistus Viljakainen Oy – en effektiv strippningsmetodToggle
Återvinning av näringsämnen I slammet med hjälp av en elektrokemisk vattenreningsmetodToggle
Optimering av bioekonomins näringskretslopp (Biotrio)Toggle
Vidareförädling och produktifiering av rötrester från näringsämnen för Emomyllys biogasverk (RavinneEmo)Toggle
Nyttoanvändning av stallgödsel- projekt (HELMET)Toggle
Som en del av Helsingfors och Åbo städers tredje åtgärdsprogram för Östersjön 2019-2023 genomförs gipsbehandling även på städernas åkrar (Östersjöutmaningen)Toggle
Produktifiering av biprodukter från jordbruket och näringsämnen I vattenmassor (MaVe-tuote)Toggle
Värdeoptimering av stallgödsel och organisk gödsel på skiftesnivå (LaPaMa )Toggle
Digitala verktyg för främjande av återvinning av näringsämnen på gårdar (DigiRaki)Toggle
Resurssikontti, Produkter av avloppsvatten, fortsättningsprojektToggle
Produktifiering av avloppsslam från reningsverken (RAVITA)Toggle
Produktifiering av avloppsslam från reningsverken (PAKU)Toggle
Sustainable BiogasToggle