Verkställandet av åtgärderna

Genomfört


ÅTGÄRDENS LÄGE

Målen för åtgärden uppnåddes inte helt, och därför fortsätter arbetet under åtgärdsprogramperioden 2022‒2027 inom åtgärderna ”Utvidgat nätverk av skyddsområden för att trygga havsnaturens mångfald (ÅP2022-NATUR1)” och ”Bättre effektivitet i skyddet på marina skyddsområden (ÅP2022-NATUR2)”. Dessutom genomförs en del av åtgärderna inom åtgärden i samband med projektet BIODIVERSEA.

BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN

Delåtgärd 1)

Mänskliga aktiviteter inom skyddsområdena, såsom båtliv, fiske, rekreation eller fartygstrafik kan medföra störningar för arterna, till exempel för häckande fåglar, för arternas levnadsförhållanden och för naturtyperna, (naturtyperna i bilaga I till habitatdirektivet och naturtyperna i HELCOM HUB). Störningarna består bland annat av störningar under och över vattnet, visuella störningar, landstigning och camping. Begränsningar som behövs med tanke på att skyddsmålen ska uppnås, exempelvis i ovan nämnda funktioner, kan inkluderas i skötsel- och användningsplanerna för skyddsområdena, dock med beaktande av säkerhetsaspekterna inom sjöfarten, såsom hastighetsbegränsningar och behov av farledsunderhåll. Vistelse i områdena kan styras eller begränsas med hjälp av ordningsregler. I åtgärden införs tidsmässiga och/eller regionala begränsningar i de marina skyddsområdena i syfte att förbättra statusen och levnadsförhållandena för de marina arterna och naturtyperna. Om de nya begränsningarna i ett skyddsområde genomförs en informationskampanj där man informerar om ändringarna och om deras grunder och effekter.

Delåtgärd 2)

Skyddseffektiviteten i privata skyddsområden och därigenom också funktionsdugligheten och effektiviteten i hela nätverket av marina skyddsområden samt den interna växelverkan i nätverket bedöms genom att man analyserar data om fridlysningsbestämmelser och den därtill hörande geografiska informationen i samband med utredningar om påfrestningarna. När fridlysningsbestämmelserna är samlade kan man också effektivare informera om vad som är tillåtet, tillåtet i begränsad omfattning eller förbjudet i respektive område. I åtgärdens första skede samlas fridlysningsbestämmelserna i alla marina privata naturskyddsområden i en elektronisk databas så att även den geografiska informationen om områdena ingår i materialet. I nästa skede används materialet för att analysera skyddseffektiviteten. I det sista skedet ges information om tillåtna och begränsade aktiviteter i områdena.

Delåtgärd 3)

Beslut om möjligheterna att komplettera de marina nationalparkerna på basis av Forststyrelsens bedömning fattas.


TIDSTABELL

Fortlöpande från och med år 2016


ANSVARIG INSTANS

Miljöministeriet (MM)

Arbeten och projekt som ska genomföras under åtgärden

Gränslösa Bottenviken (SEAmBOTH)Toggle
CoastNet LIFE (Kust-LIFE)Toggle
Effektivare skydd av havsområdena och beaktande av detta skydd i havsplanering (Tillstånd 2)Toggle