Verkställandet av åtgärderna

Genomfört


ÅTGÄRDENS LÄGE

Åtgärden fortsätter inte i åtgärdsprogrammet 2022‒2027, eftersom användningen av flytande naturgas, LNG, har framskridit och fortsätter genom trafiksektorns åtgärder.

BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN

Användningen av LNG (liquefied natural gas) som bränsle är kostnadseffektivt och den ur miljösynvinkel bästa lösningen för att uppfylla kvävebestämmelserna i bilaga VI till IMO:s MARPOL-konvention. Användningen av LNG minskar också andra skadliga utsläpp, såsom kväveoxid- och partikelutsläpp. En minskning av kväveoxidutsläppen minskar även kvävenedfallet som har en eutrofierande effekt på Östersjön. Om man får andelen oförbrända metanutsläpp i schack kommer även CO2-utsläppen från sjötrafiken att minska. På det nationella planet i Finland har man avsevärt främjat användningen av LNG och byggandet av den infrastruktur som LNG förutsätter.

Genom den här åtgärden främjas användningen av flytande naturgas LNG (liquefied natural gas) som bränsle för fartygen inom ramen för ett nationellt LNG-åtgärdsprogram. Vidare säkerställs att den infrastruktur som behövs för användningen av LNG som bränsle har byggts både för landsvägstrafikens och sjötrafikens behov.


TIDSTABELL

2014–2025


ANSVARIG INSTANS

Trafik och kommunikationsministeriet (TKM) och Traficom, Arbets- och näringsministeriet (ANM) och Miljöministeriet (MM)


 

Arbeten och projekt som ska genomföras under åtgärden

LNG-åtgärdsprogramToggle
Förnyelse av rederiernas flotta till LNG drivna fartygToggle
Viking Lines LNG-fartygToggle
Gränsbevakningsväsendets hybridfartygToggle
HybridisbrytareToggle
Byggandet av LNG-distributionsterminalerToggle