Verkställandet av åtgärderna

Genomfört


ÅTGÄRDENS LÄGE

I ett projekt som utredde fartygstrafikens miljökonsekvenser byggdes bl.a. ett verktyg för modellering av bullerutsläpp, som också kan användas vid utarbetandet av begränsningar för undervattensbuller från fartyg. Uppdateringsarbetet med den internationella sjöfartsorganisationen IMO:s anvisningar om undervattensbuller slutfördes på SDC (Ship Design and Construction)-underkommitténs 9:e session i januari 2023, därifrån de uppdaterade anvisningarna sändes till havsmiljökommittén MEPC:s 80:e session för godkännande. Finland deltog aktivt i uppdateringen av anvisningarna, och åtgärden har således genomförts planenligt. Arbetet fortsätter under åtgärdsprogrammets period 2022-2027 inom åtgärden ”Regional och/eller tidsmässig begränsning av undervattensbuller (ÅP2022-BULLER1)”.

BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN

Den ständigt växande fartygstrafiken på Östersjön ökar också mängden undervattensbuller. Bullret från fartygspropellrarna är lågfrekvent buller som kan orsaka bland annat fysiologisk stress för vattenorganismerna och störa deras orientering och kommunikationen mellan arterna.

Syftet med åtgärden är att främja verkställandet och den vidare utvecklingen av de riktlinjer som internationella sjöfartsorganisationen IMO har fastställt om minskning av undervattensbuller från handelssjöfarten. Syftet är att beakta IMO:s mål och föreskrifter om minskning av buller från fartygsmotorer, -propellrar och -skrov i den nationella lagstiftningen.


TIDTABELL

2016-2021


ANSVARIG INSTANS

Trafik och kommunikationsministeriet (TKM) och Arbets- och näringsministeriet

Arbeten och projekt som ska genomföras under åtgärden

Sustainable shipping & Environment in the Baltic Sea area (BONUS SHEBA)Toggle