Hur de nya åtgärderna kopplas till deskriptorer för havsmiljöns status:

Havsbottnens integritet

Toimenpide
Effektivare återvinning av näringsämnen Läs mera
Utveckling och fullskaligt utnyttjande av miljöersättningssystemet inom jordbruket Läs mera
Främjande av ibruktagande av fiskfoder som framställts av råvara producerad i Östersjöområdet och ökat nyttjande av karpfiskar som människoföda Läs mera
Förbättring av känsliga arters livsmiljöer i vattendrag som rinner ut i havet Läs mera
Betydelsen av interna depåer av näringsämnen i Östersjön och möjligheter att minska dem Läs mera
Minskning av skadliga konsekvenser av muddring Läs mera
Utarbetande av en riksomfattande plan för täkt av havssand och stenmaterial Läs mera
Inkludering av marina skyddsområden i havsplanerna Läs mera
Effektivering av skyddet i marina skyddsområden Läs mera
Åtgärdsprogram för utrotningshotade arter och naturtyper Läs mera
Skydd av nyckelhabitat under vattnet Läs mera
Kommunikation om målen för och åtgärder inom havsvården Läs mera