Verkställandet av åtgärderna

Genomförandet har påbörjats


ÅTGÄRDENS LÄGE

Åtgärden fortsätter under åtgärdsprogramperioden 2022–2027. Det bereds ett projekt där man utreder de skadliga konsekvenserna av småmuddringar och lösningar på dessa och försöker avhjälpa flaskhalsar som gäller anmälnings- och tillståndsprocesser.

BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN

Datasystemen (t.ex. VESTY) utvecklas vidare för uppföljning och övervakning av muddringar. Vid uppföljningen och övervakningen utnyttjas en geodatabas bland annat för effektivare bedömning och uppföljning av konsekvenserna för undervattensarter och -naturtyper. Datasystemen bör utvecklas så att de även stöder övervakningen av muddringarna, till exempel så att det blir möjligt att uppskatta arealen av muddringarnas influensområde. Ovan nämnda data kan också kopplas till återkommande flygfotografering. En bedömning av den regionala kombinerade effekten av alla muddringar på den marina miljöns status ska göras. Muddringsföretagarna ska informeras om de kombinerade effekterna av muddringarna och om anmälningsförfarandets betydelse. Med dessa åtgärder blir uppföljningen av de regionala kombinerade effekterna av muddringar samt efterföljandet av lagarna och tillstånden effektivare. Informationen kan också användas när man bedömer behoven av att utveckla nuvarande praxis och lagstiftning som berör muddring.


TIDTABELL

2016–2018


ANSVARIG INSTANS

Miljöministeriet (MM)

Arbeten och projekt som ska genomföras under åtgärden

Projektet för hållbar muddrings- och deponeringsversamhetToggle
Som en del av Helsingfors och Åbo städers tredje gemensamma åtgärdsprogram för Östersjön 2019-2023 deponeringen av Åbo stads och Åbo hamns muddringsmassor övergår från havsdeponeringar till alternativa deponeringsmetoder (åtgärd 43). (Östersjöutmaningen)Toggle