VERKSTÄLLANDE AV ÅTGÄRDEN

Toteutus alkanut


BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN

Risken för stranderosion vid täkt och olägenheter för fiskenäringen betraktas allmänt som de största problemen med täkt av havssand och grus. Vid täkt av havssand och grus förändras ytformerna på bottnen. Konsekvensernas omfattning och varaktighet beror på täktmetoden och på särdragen i området. Förändringar i havsbottnens topografi påverkar också strömmarna. Konsekvenserna kan återspeglas även utanför täktområdet. Denna åtgärd går ut på att utveckla lagstiftningen om, användningen och planeringen av samt forskningen kring mark- och havsområden som stöd för en hållbar användning av jordmaterial. Därtill utarbetas i enlighet med Finlands program för skydd av Östersjön en plan för täkt av havssand och stenmaterial i alla kustområden i syfte att kontrollera olägenheterna av täktverksamheten.


TIDTABELL

Beredning: 2016–2018
Genomförande: från och med 2019


ANSVARIG INSTANS

Miljöministeriet (MM)

Arbeten och projekt som ska genomföras under åtgärden

Arbetsgruppen för hållbar användning av havsområdets stenmaterial och mineraler (”Merihiekkatyöryhmä”)Toggle