Verkställandet av åtgärderna

Genomfört


ÅTGÄRDENS LÄGE

Tillverkningen av fiskfoder av Östersjöströmming och vassbuk kom igång år 2016. Flera nya livsmedel av vildfisk har också kommit ut på marknaden. Främjandet av användning av vildfisk som människoföda fortgår också under åtgärdsprogrammet 2022‒2027 genom åtgärden ”Hållbart fiske och ökad användning av inhemsk fisk ÅP2022-EUTROF2)”.

BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN

Näringsbelastningen från fiskodling härrör från det foder som används för utfodringen av fiskarna. Råvarorna till det foder som används i Finland importeras i huvudsak från områden utanför Östersjöns avrinningsområde. Även om fodren har förbättrats avsevärt under de senaste 20 åren hamnar en del av de näringsämnen som fodren innehåller i det omgivande havet vid bassängodling. Genom att man använder fisk som fångats i Östersjön som råvara vid fodertillverkningen kan man minska den mängd näringsämnen som kommer från områden bortom Östersjön.

Målet med åtgärden är att det foder som används vid fiskodling i Östersjön skulle tillverkas helt eller åtminstone i huvudsak av fisk som fångats i Östersjön och av växter som producerats i Östersjöområdet. Dessa mål har lagts fram bland annat i den nationella vattenbruksstrategin och i planen för styrning av fiskodlingarnas placering. Åtgärdens främsta syfte är att främja uppnåendet av dessa mål. Inom åtgärden utreds utvecklingen och tillverkningen av foder, fodermarknaden samt företagens intresse och ekonomiska möjligheter att övergå till att använda Östersjöfoder, helt eller delvis.

Strömming vore antagligen en viktig foderråvara, men möjligheterna att även använda andra fiskarter utreds. Karpfiskar har använts i ringa omfattning och karpfiskar är också ofta icke-önskad fångst. Åtgärden syftar därför till att utreda och främja användningen av karpfiskar som råvara för fiskfoder.

Inom ramen för åtgärden strävar man också efter att främja användningen av karpfiskar som människoföda. Detta är en del av överenskommelsen om hållbar utveckling i anslutning till främjandet av underutnyttjade fiskresurser. Trots olika försök har användningen av karpfiskar inom livsmedelsindustrin varit obetydlig under de senaste decennierna. Även om användningen har ökat på senare år förknippas utvecklingen av verksamheten med åtskilliga utmaningar.

Ytterligare forskning behövs om konsekvenserna för fångsten av karpfiskar. Utredningar borde också göras bl.a. för bedömningen av konsekvenserna för fiskfaunan, näringsomloppet och ekosystemet och för säkerställandet av ett hållbart fiskeri av karpfiskar.


TIDTABELL

2016-2021


ANSVARIG INSTANS

Miljöministeriet (MM), Jord- och skogsbruksministeriet (JSM)

Arbeten och projekt som ska genomföras under åtgärden

Baltic FishToggle
Kampanjen Rena Östersjön genom matval (Östersjöutmaningen)Toggle
NärfiskprojektToggle
Tillverkning av fiskmjöl av strömming från Östersjön som råvara av fiskfoderToggle
Baltic Blend ÖstersjöfoderToggle
InsjöfiskbiffenToggle