Verkställandet av åtgärderna

Genomförandet har påbörjats


ÅTGÄRDENS LÄGE

De nationella projekt som genomförts under åtgärden har avslutats, men åtgärden fortsätter under åtgärdsprogramperioden 2022‒2027 i form av aktiv påverkan på EU- och nationell nivå så att åtgärdernas effekt ökar.

BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN

Jordbrukets miljöersättningssystem, rådgivningsåtgärden samt projektoch investeringsstöden är en del av programmet för utveckling av landsbygden på Fastlandsfinland åren 2014–2020. Det nya miljöersättningssystemet togs i bruk våren 2015 och har utvecklats i positiv riktning med hänsyn till vattenskyddet, bl.a. i fråga om inriktningen på åtgärderna och rådgivningen. För nästa programperiod, som börjar år 2021, borde systemet förbättras ytterligare så att man vid inriktningen av åtgärderna och i ersättningsnivåerna bättre identifierar och beaktar de fördelar som åtgärderna ger vattenskyddet.

 

Att ändra systemet på lång sikt skulle förutsätta påverkan på EU-nivå. I praktiken borde utvecklingen av EU:s system främjas som ett samarbete mellan medlemsländerna och OECD med stöd av forskningen och experimenten i medlemsländerna. Viktigt är också att påverka i arbetsgrupperna vid kommissionens jordbruks- och miljöavdelning och att få stöd från parlamentets utskott för jordbruk och landsbygdens utveckling och miljöutskott. Målet är att inrikta åtgärderna bättre till de åkerområden som orsakar den största belastningsrisken utan att öka den administrativa bördan. Under programperioden som startar år 2021 bör man göra det möjligt att genomföra ett omfattande försök med åtgärder som grundar sig på produktion av nya ekosystemtjänster. Ett anbudstävlingssystem vore ett potentiellt förfaringssätt. Förutsättningarna för att genomföra ett sådant har utretts i Finland inom ramen för projektet TARVEKE.


TIDTABELL

2016–2019


ANSVARIG INSTANS

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM) och Miljöministeriet (MM)


 

Arbeten och projekt som ska genomföras under åtgärden

Inriktning av vattenskyddsåtgärderna i jordbruket på de åkerskiften i Skärgårdshavets och Bottenhavets avrinningsområden som är mest känsliga med tanke på vattenskyddet (KOTOMA)Toggle
En näringsbelastningsmodell som beaktar skiftets särdrag och utveckling av modellen (LOHKO)Toggle
En näringsbelastningsmodell som beaktar skiftets särdrag och utveckling av modellen, ett fortsättningsprojekt (LOHKO II)Toggle