Verkställandet av åtgärderna

Genomfört


ÅTGÄRDENS LÄGE

Finlands havsplaner färdigställdes år 2020. I dem beaktades skyddsmålen för skyddsområdena. Under programmet för inventeringen av den marina undervattensmiljön (VELMU) producerades och sammanställdes dessutom informationen om Finlands ekologiskt betydelsefulla marina undervattensmiljöer(s.k. EMMA-områden) för att användas av havsområdesplanerare och andra sakkunniga inom området.

BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN

I det nationella verkställandet av havsplaneringsdirektivet beaktas bland annat målen för naturskyddet i havsområdet.

Målet för inrättandet av skyddsområden ska beaktas även i användningen av och verksamheten i havsområdet utanför skyddsområdet så att verksamhet utanför skyddsområdet inte medför olägenheter för skyddsområdet eller förhindrar uppnåendet av skyddsmålen.

Inom ramen för åtgärden:

• fortsätter programmet VELMU efter år 2015 för att det ska finnas exaktare och mer täckande information om undervattennaturens mångfald som grund för havsplaneringen.

• beaktas skyddsmålen för skyddsområdena, de arter och naturtyper som ska skyddas samt deras förekomster när havsplanerna utarbetas.


TIDSTABELL

2016–2018


ANSVARIG INSTANS

Miljöministeriet (MM)


 

Arbeten och projekt som ska genomföras under åtgärden

Projektet De regionala naturresursforumen för hållbar blå tillväxt (Planering-3)Toggle
Effektivare skydd av havsområdena och beaktande av detta skydd i havsplanering (Tillstånd 2)Toggle
Projektet för grundinformation och koordination i havsområdeplaneringen (Planeringen-1)Toggle
VELMU 2 – programmet för inventeringen av den marina undervattensmiljöns mångfaldToggle
Kartläggning av framtidsscenarier för havsområdet för behoven av havsområdesplanering (Planering-2)Toggle
Som en del av Helsingfors och Åbo städers tredje gemensamma åtgärdsprogram för Östersjön 2019–2023 kompletteras informationen om bl.a. undervattensnaturtyper och arter som indikerar tillståndet på havsekosystemet. Ny information om deras placering produceras (åtgärd 72.) och ekologiskt värdefulla områden i skärgården och havsområdet beaktas i användandet av vattenområden (åtgärd 75.) (Östersjöutmaningen).Toggle