Verkställandet av åtgärderna

Genomfört


ÅTGÄRDENS LÄGE

Inom projektet Meriavain (https://www.metsa.fi/projekti/meriavain/) togs det fram information om nyckelhabitat inom Finlands havsområde, om deras läge, riklighet och art (https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/Meriavain.pdf). Informationen som projektet tagit fram stärker det kunskapsunderlag som förutsätts för hållbar användning av havet och behövs vid havsplaneringen och genomförandet av åtgärdsprogrammet för havsvård. Många åtgärder under åtgärdsprogramperioden 2022‒2027 som hänför sig till skyddet och återställandet av naturens mångfald fortsätter det framtida skyddet av habitat under vattnet.

BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN

Genom åtgärden strävar man efter att skydda ekosystemens funktion och livsmiljöer (habitat) som är viktiga för ekosystemtjänsterna – sådana kallas nyckelhabitat i detta sammanhang. Det görs genom att man förbättrar kunskapsunderlaget om nyckelhabitaten och främjar beaktandet av dem när nätverket av skyddsområden kompletteras och planläggs och vid förfarandena för vatten- och miljötillstånd.

Fiskarnas fortplantningsområden, blåstångs- och rödalgssamhällen och kransalgsängar kan vara nyckelhabitat med avseende på ekosystemens funktion och ekosystemtjänsterna. Om nyckelhabitatens status försämras avspeglar sig detta på de övriga delarna av ekosystemet och på ekosystemtjänsterna i högre grad än en försämring av andra livsmiljöer.

Olika åtgärder som vidtas i ett vatten- eller markområde kan äventyra och på ett skadligt sätt förändra marina nyckelhabitat under vattnet. Enligt vattenlagen får vattenhushållningsprojekt inte medföra skadliga förändringar av naturen och dess funktion eller försämra tillståndet i ett vattensystem, och inte heller orsaka skada eller olägenhet för fiskbestånden. I miljöskyddslagen regleras aktiviteter som kan medföra sådan förorening av miljön som till exempel medför olägenhet för naturen och dess funktioner. Mänskliga aktiviteter som medför olägenheter för vattenmiljön och -naturen regleras med tillståndsförfaranden enligt vattenlagen och miljöskyddslagen. Det finns inte tillräckligt med information om de marina nyckelhabitatens förekomstområden och den information som finns är inte alltid i användbar form. För att skyddet av nyckelhabitaten ska kunna effektiveras bör informationen om dem ökas och ställas i användbar form till planläggnings- och tillståndsmyndigheternas förfogande.

Genom åtgärden producerar VELMU-programmet information om förekomsten av nyckelhabitat under vattnet som är viktiga för ekosystemets funktion och ekosystemtjänsterna. Informationen distribueras i användbar form till de myndigheter som beviljar vatten- och miljötillstånd. Nyckelhabitaten ska visas som geografisk information i en karttjänst. För denna åtgärd bör VELMU-programmet fortsätta även efter 2015.

Att informationen produceras och ordnas är till nytta även för planläggningen och för planeringen av havsområdena. I den här åtgärden bör man dessutom utreda på vilket sätt de mål som tryggar nyckelhabitaten i sin nuvarande form beaktas i vatten- och miljötillstånden: är tillståndsvillkoren tillräckliga beträffande dem? Vid behov ändras anvisningarna eller lagstiftningen om beviljande av vatten- och miljötillstånd så att de beaktar nyckelhabitaten.


TIDSTABELL

2016-2020


ANSVARIG INSTANS

Jord- och skogsbrukministeriet (JSM) och Miljöministeriet (MM)


 

Arbeten och projekt som ska genomföras under åtgärden

ECOnnectToggle
Ett levande Östersjön -projektetToggle
KvarkenFladaToggle
Som en del av Helsingfors och Åbo städers tredje gemensamma åtgärdsprogram för Östersjön 2019–2023 kompletteras informationen om bl.a. undervattensnaturtyper och arter som indikerar tillståndet på havsekosystemet. Ny information om deras placering produceras (åtgärd 72.) och ekologiskt värdefulla områden i skärgården och havsområdet beaktas i användandet av vattenområden (åtgärd 75.) (Östersjöutmaningen).Toggle
Nyckelhabitat under vattnet och ekosystemtjänsterna för dem (Meriavain)Toggle