Verkställandet av åtgärderna

Genomfört


ÅTGÄRDENS LÄGE

Inom åtgärden har det genomförts projekt där man utrett hur impulsivt buller av byggnadsverksamhet sprids, utvärderat dess effekter och utarbetat en litteraturutredning om metoderna för att avhjälpa undervattensbuller. På Finlands kust har man också samlat in uppgifter om förekomsten av impulsiva bullerhändelser som en del av HELCOM HOLAS 3-rapporteringen. Målen för åtgärden har inte uppnåtts helt, och därför fortsätter arbetet under åtgärdsprogrammets period 2022-2027 inom åtgärden ”Minskning av undervattensbuller från havsbyggnad och annan verksamhet (ÅP2022-BULLER2)”.

BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN

Båtliv och annan motordriven verksamhet är betydande källor till under- och övervattensbuller. Ibland beror avsaknaden av miljöhänsyn på att människorna är likgiltiga, men när det gäller undervattensbuller handlar det också ofta om brist på kunskap.

Under den första skedet av åtgärden samlas information om nivån på det under- och övervattensbuller som människor åstadkommer i förhållande till nivån på de naturliga ljuden. I det andra skedet bedöms den artvisa tids- och platsbundna skadan. Utifrån utredningen och ifall vetskapen om bullrets effekter på havsorganismerna kräver det kommer den insamlade informationen att utnyttjas i planeringen av åtgärder för att minska bullret i havsområdet. Användbara åtgärder kan vara exempelvis en informationskampanj om bullereffekterna och sätten att minska bullret. Andra åtgärder kan vara regionala rekommendationer om och begränsningar av användningen av områden som är känsliga för buller samt utarbetande av tekniska anvisningar som exempelvis gäller båtar och deras fartbegränsningar för att minska bullret.


TIDTABELL

Utredningsarbete: 2016–2018
Genomförande av åtgärderna: 2016–2021


ANSVARIG INSTANS

Miljöministeriet (MM)


 

Arbeten och projekt som ska genomföras under åtgärden

Utredning av undervattenbullrets influensområden för behoven av havsplanering samt minskning av skadliga effekterToggle
Som en del av Helsingfors och Åbo städers tredje gemensamma åtgärdsprogram för Östersjön 2019-2023 utreds bl.a. tillståndet på stadens undervattensbuller, områden och objekt som är känsliga för undervattensbuller identifieras och kartläggs, information om undervattensbuller samlas i stora projekt för vattenkonstruktion och farleder samt förbereds uppföljningsåtgärder för att minska undervattensbullret (åtgärderna 46.-49.) (Östersjöutmaningen).Toggle
Ljudmiljön under vatten i Östersjön (BIAS)Toggle