Hur de nya åtgärderna kopplas till deskriptorer för havsmiljöns status:

Främmande ämnen i matfisk

Toimenpide
Utredning om läkemedel i havsområdet Läs mera
Utredning om mängden dioxin- och furanbelastning som hamnar i Östersjön via Kymmene älv och om förändringar i belastningen Läs mera
En omfattande allmän utredning, målsättning och åtgärder för att minska nedskräpningen i havet Läs mera
Minskning av risken för oljeolyckor genom striktare reglering av ship-toshore- funktionerna (STS) i samband med omlastning mellan oljefartyg på finskt vattenområde, samt genom fortsatt skapande av en harmoniserad praxis för STS-funktionerna inom ramen för HELCOM i Östersjöområdet Läs mera
Förbättring av fartygstrafikens säkerhet med hjälp av konceptet för intelligent farled Älyväylä enligt strategin för eNavigation Läs mera
Program för utveckling av beredskap för bekämpning av olyckor i den marina miljön Läs mera
Nationell handlingsplan som gäller bedömning av de ekologiska konsekvenserna av fartygskemikalieolyckor på Östersjön Läs mera