VERKSTÄLLANDE AV ÅTGÄRDEN

Genomförandet har påbörjats


BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN

Behovet av att utveckla konceptet för intelligent farled Älyväylä härrörde från följande aspekter:

  • navigeringssäkerheten i de farleder för handelssjöfarten som leder till hamnarna i förhållande till föränderliga miljöförhållanden såsom landhöjning, variationer i vattenståndet, strömmar, isläget
  • kravet på ökad förmedlingskapacitet hos farleder och hamnar eller ökad transporteffektivitet
  • kontrollen över säkerhetsutrustningens skick Genom projektet stöddes verkställandet av internationella sjöfartsorganisationen IMO:s eNavigation-strategi och bereddes genomförandet av de för sjöfarten avsedda tjänsterna i Finland

I åtgärdens första skede fastställdes konceptet för Älyväylä-verksamheten. Dessutom gjorde man utredningar som bland annat gällde data om vattenstånd, en övergång till höjdsystemet BSCD 2000, navigering med djupmodeller, distansövervakning av säkerhetsutrustning, data om väderförhållanden och säkerhetsmeddelanden för sjöfarten.

I det andra skedet utvecklades en pilotversion av Älyväylä-systemen och piloter av systemen gjordes (navigeringssystemet ECDIS/INS och fartygstrafiktjänsten VTS). Utifrån resultaten av dessa byggdes det nya systemet upp med målet att vara klart 2021. De nya tjänsterna och produkterna inom eNavigation togs därefter i bruk vilket har pågått flera år.


TIDSTABELL

2016-2021


ANSVARIG INSTANS

Trafikverket och Meteorologiska institutet


 

Arbeten och projekt som ska genomföras under åtgärden

Intelligent farled för sjöfart fas IToggle
Intelligent farled för sjöfart fas IIToggle