Verkställandet av åtgärderna

Genomförandet har påbörjats


ÅTGÄRDENS LÄGE

Pilotprojekten för första fasen för Älyväylä har genomförts. Åtgärden fortsätter under åtgärdsprogramperioden 2022‒2027 genom att steg för steg införa nya tjänster för den intelligenta farleden enligt strategin eNavigation i flera olika farleder.

BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN

Behovet av att utveckla konceptet för intelligent farled Älyväylä härrörde från följande aspekter:

  • navigeringssäkerheten i de farleder för handelssjöfarten som leder till hamnarna i förhållande till föränderliga miljöförhållanden såsom landhöjning, variationer i vattenståndet, strömmar, isläget
  • kravet på ökad förmedlingskapacitet hos farleder och hamnar eller ökad transporteffektivitet
  • kontrollen över säkerhetsutrustningens skick Genom projektet stöddes verkställandet av internationella sjöfartsorganisationen IMO:s eNavigation-strategi och bereddes genomförandet av de för sjöfarten avsedda tjänsterna i Finland

I åtgärdens första skede fastställdes konceptet för Älyväylä-verksamheten. Dessutom gjorde man utredningar som bland annat gällde data om vattenstånd, en övergång till höjdsystemet BSCD 2000, navigering med djupmodeller, distansövervakning av säkerhetsutrustning, data om väderförhållanden och säkerhetsmeddelanden för sjöfarten.

I det andra skedet utvecklades en pilotversion av Älyväylä-systemen och piloter av systemen gjordes (navigeringssystemet ECDIS/INS och fartygstrafiktjänsten VTS). Utifrån resultaten av dessa byggdes det nya systemet upp med målet att vara klart 2021. De nya tjänsterna och produkterna inom eNavigation togs därefter i bruk vilket har pågått flera år.


TIDSTABELL

2016-2021


ANSVARIG INSTANS

Trafikverket och Meteorologiska institutet


 

Arbeten och projekt som ska genomföras under åtgärden

Intelligent farled för sjöfart fas IToggle
Intelligent farled för sjöfart fas IIToggle