Verkställandet av åtgärderna

Genomfört


BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN

Under åtgärdens första skede görs en mer omfattande allmän utredning av mängden skräp på stränderna och i den marina miljön i olika områden samt av dess ursprung. Samtidigt bedömer man potentialen för en minskning av nedskräpningen. Utredningen gäller både synligt skräp och skräp av mikrostorlek. I den bedöms mikroskräpets skadeverkan och hur det påverkar havsorganismerna samt hälsoriskerna för människan. Till utredningen fogas ett avsnitt där möjligheterna och metoderna att avlägsna skräpet från havet och stränderna kartläggs och nyttan av avlägsnandet i förhållande till kostnaderna bedöms.

Under åtgärdens andra skede, när de viktigaste skräpkällorna samt konsekvenserna och riskerna för organismerna och människorna har utretts, utformas ett förslag till allmänt miljömål för havsvården i fråga om nedskräpning.

Under det tredje skedet utarbetas förslag till åtgärder för att minska nedskräpningen i havet och på stränderna. När förslagen utformas ska man betrakta möjligheterna att minska nedskräpningen särskilt med avseende på plast. I detta sammanhang måste man som källor för nedskräpningen och eventuella mål för att minska nedskräpningen bland annat granska avloppsvatten och dagvatten, mikroplaster i hygienprodukter, användningen av plastförpackningar och -kassar i allmänhet, spökgarn, avfallshanteringen i hamnarna samt genomförandet av systemet no-special-fee och främjandet av mottagningen av sorterat avfall i hamnarna. När man granskar avlägsnandet av skräp i havet ska man bedöma ett samarbete med fiskarna som en möjlighet.

När förslagen utarbetas ska man bedöma motsvarande åtgärder som vidtagits i de övriga Östersjöländerna och gå in för att skapa samarbete enligt HELCOMs aktionsplan. Åtgärderna riktas mot de mest riskhaltiga och/eller skadliga skräpkällorna så att mängden skräp som når havet kan minskas kostnadseffektivt. Åtgärderna kan också riktas mot att avlägsna skräp från hav och stränder. En uppskattning av kostnader och ekonomisk nytta bifogas åtgärdsförslagen.

Under det tredje skedet fattar en uppföljningsgrupp som ska ansvara för uppföljningen av hur aktionsplanen genomförs beslut om att inleda åtgärderna. Åtgärderna inleds och genomförs i mån av möjlighet senast 2021.

Nedskräpning som orsakas av båtfarare, fiskare och friluftsbesökare samt konsumentbeteende som leder till nedskräpning i havet ska bekämpas genom kommunikation. Åtgärder i samband med det här beskrivs i åtgärden KOMMUNIKATION 1.


TIDTABELL

Omfattande utredning: 2016–2017

Miljömål och åtgärdsförslag: 2018

Genomförande av åtgärderna: 2019–2021


ANSVARIG INSTANS

SYKE

Arbeten och projekt som ska genomföras under åtgärden

BlasticToggle
Bort med Skräpet! (Tillstånd 1)Toggle
Mikroplaster i vattendragen I Finland – utredning av de möjliga hoten (MIF)Toggle
Vattenreningsverkens betydelse som mikroskräpets utsläppskällaToggle
Nedbrytning av nya bionedbrytbara materialer och uppskattning av miljörisker I havsområdet I Österjön (UBINAM)Toggle
Mikroplaster som frigörs från hushållen till avloppen: kvantifiering samt sätten att mindska detta (KOTAM)Toggle
Spöknät i Finlandsvatten (Kapyysi)Toggle
Som en del av Helsingfors stads och Åbo stads tredje gemensamma åtgärdsprogram för Östersjön 2019-2023 kartläggs bland annat källor och förekomsten av mikroplaster i vattendragen, utvecklas en uppföljning av nedskräpning av havet och metoder för att minska nedskräpningen som orsakas av snödeponering (Östersjöutmaningen). Därtill tas Local Marine Litter Action Plan i bruk i Åbo, och i Helsingfors genomförs bl.a. åtgärder av stadsmiljösektorns miljöprogram och åtgärder som syftar till kontroll av nedskräpning i enlighet med den marina strategin.Toggle
Genomförande av uppföljninng av mikroskråp I Finlands havsområden (SUMMIT)Toggle