Verkställandet av åtgärderna

Genomfört


ÅTGÄRDENS LÄGE

Inom åtgärden utarbetades en rapport om uppföljning och konsekvensbedömning av miljökonsekvenserna av fartygskemikalieolyckor, som i synnerhet är avsedd för myndigheter och forskningsinstitut som ansvarar för planeringen och genomförandet av miljöuppföljningen efter en plötslig fartygskemikalieolycka. Rapporten främjar beredskapen för uppföljning och bedömning av miljökonsekvenserna av fartygskemikalieolyckor när en fartygskemikalieolycka inträffar på Östersjöområdet.

BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN

Spektret av kemikalier som transporteras på Östersjön är stort och de mängder som ska transporteras årligen varierar stort beroende på kemikalien. Finlands nationella handlingsplan med avseende på de ekologiska konsekvenserna av oljeskador på Östersjön blev klar 2012. En nationell handlingsplan av samma typ behövs också för fartygskemikalieolyckor på Östersjön. Finlands miljöcentral gjorde 2015 en förundersökning om saken ”De ekologiska konsekvenserna av fartygskemikalieolyckor på Östersjön (ITKU)”

Enligt förundersökningen skulle man i och med den här åtgärden skapa en handlingsplan för ett system som omedelbart när en olycka har skett gör det möjligt att bland annat:

  • snabbt organisera en ansvarig grupp för att utreda de ekologiska konsekvenserna,
  • få uppgifter om skadligheten hos och mängden av de kemikalier som läckt ut i havet,
  • forma en tillförlitlig preliminär situations-/riskuppskattning,
  • sätta in de åtgärder som behövs, bland annat uppföljning och utredning av grundstatusen,
  • bedöma behovet av fortsatta åtgärder och vid behov planera dessa.

Arbetet med den nationella handlingsplanen beräknas ta omkring två år och pågå 2016–17. Kostnaderna för att genomföra projekten har preliminärt beräknats bli ca 280 000€ under åren 2016–17.


TIDSTABELL

2016–2017


ANSVARIG INSTANS

Miljöministeriet (MM)

Arbeten och projekt som ska genomföras under åtgärden

Upprättande av riktlinjer för övervakning av ekologiska konsekvenser av kemikalieolyckor orsakade av fartyg vid Östersjön och de arktiska vattnen (EKOMON)Toggle