Verkställandet av åtgärderna

Genomförandet har påbörjats


ÅTGÄRDENS LÄGE

Åtgärden har genomförts i fråga om oljefartygens omlastning av olja och övrigt genom ändringar av miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009). Östersjösamarbetet för regleringen fortsätter också under åtgärdsprogramperioden 2022‒2027 genom att främja revideringen av HELCOM:s STS-rekommendation 28/3. En förutsättning för revideringen är att alla medlemsländer är eniga om saken.

BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN

I Finlands territorialvatten, i den ekonomiska zonen och i hela Östersjön sker omlastning mellan oljetankfartyg (STS) enligt enhetliga metoder och med beaktande av väder- och isförhållandena och den stora risken för oljeolycka i samband med åtgärden.

En utredning av huruvida ikraftträdandet av ändringen som gäller STS-omlastningar enligt bilaga I i MARPOL-konventionen medför ett behov av att komplettera den nationella lagstiftningen om STS-funktioner på finskt vattenområde.

Inom Östersjösamarbetet främjar man en revidering av HELCOMs STS-rekommendation 28/3. En förutsättning för revideringen är att alla medlemsländer är eniga om saken. Förslaget har varit uppe i arbetsgrupperna HELCOM MARITIME och RESPONSE och undergrupp GREEN TEAM .


TIDSTABELL

2016-2021


ANSVARIG INSTANS

Trafik och kommunikationsministeriet (TKM) och Arbets- och näringsministeriet och Miljöministeriet (MM)


 

Arbeten och projekt som ska genomföras under åtgärden

Sjöfartens miljövårdslagstiftningens krav om överföring av oljelastToggle
Områden som utsetts för överföring av oljelastToggle