Verkställandet av åtgärderna

Genomfört


ÅTGÄRDENS LÄGE

Inom åtgärden utarbetades en Nationell strategi för bekämpning av miljöskador fram till år 2025 som bidrar till beredskapen för bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieskador samt bekämpningens konsekvenser för miljön. År 2023 har strategin uppdaterats till år 2035 (statsrådets principbeslut SM/2023/9 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-975-2).

BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN

Finlands miljöcentral gjorde 2009 en helhetsutredning om utvecklingen av statens och kommunernas oljebekämpningsberedskap 2009–2018. Bakgrunden till utredningen var statsrådets redogörelse om Östersjöns utmaningar och om Östersjöpolitiken 2009. Redogörelsen omfattade ett antal åtgärder för att förbättra beredskapen för att bekämpa miljöskador. Helhetsutredningen uppdaterades 2015.

Enligt förslagen i den uppdaterade utredningen läggs ett strategiskt program upp i den här åtgärden för att ytterligare utveckla beredskapen för att bekämpa oljeskador och kemikalieolyckor orsakade av fartyg. Arbetet med programmet inleds 2016. I beredningen utnyttjas expertisen hos den delegation för bekämpning av oljeskador och kemikalieolyckor orsakade av fartyg som tillsattes 2014.

Statens revisionsverk SRV rekommenderade i sin effektivitetsrevisionsberättelse 2/2014 ”Hantering av och ansvarsfördelning vid fartygsoljeskador på Finska viken” att man i strategin som stöd för beslutsfattandet ska presentera bedömningar av följande: relevansen av målet att bekämpa 30 000 ton, beredskapskostnaderna, totalkostnadsscenarierna för en eventuell oljeskada, kostnadseffektiviteten hos olika metoder som grund för investeringsprövning, grannstaternas verkliga bekämpningsberedskap och flaskhalsarna i bekämpningen. Dessutom rekommenderade SRV att den nationella beredskapsplanen för fartygsoljeskador utvecklas till innehållet så att bland annat en prioritetsordning för skyddsobjekt och kriterier för när bekämpningen kan avslutas fastställs. De här rekommendationerna kommer att beaktas när man lägger upp ett strategiskt program för att utveckla bekämpningsberedskapen.


TIDSTABELL

2016–2019


ANSVARIG INSTANS

Miljöministeriet (MM)


 

Arbeten och projekt som ska genomföras under åtgärden

SRB strategiToggle