Verkställandet av åtgärderna

Genomförandet har påbörjats


ÅTGÄRDENS LÄGE

I de projekt som genomfördes inom ramen för åtgärden producerades mera information om förekomsten av läkemedel i kustvattnen och på havsområdena. Dessutom utvärderades produktionsanläggningarnas metoder för förbehandling av avloppsvatten och miljötillståndspraxis samt fastställdes läkemedelsrester i avloppsslam och risker som de medför i jordmånen. Potentiella och effektiva åtgärder för att minska utsläppen av läkemedel har emellertid redan identifierats. Eftersom utredningar har visat att läkemedel påträffas i Östersjön, har miljöministeriet, Finlands Vattenverksförening rf och Finlands Kommunförbund rf ingått ett frivilligt s.k. green deal-avtal i oktober 2021, där de vattenverk som förbundit sig till avtalet utvecklar sin egen verksamhet bl.a. för att minska förekomsten av läkemedel. För att stärka kunskapsunderlaget behövs dock ännu noggrannare utredningar, och därför fortsätter åtgärden ännu på åtgärdsprogramperioden 2022‒2027.

BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN

Utsläpp av läkemedel från kommunala reningsverk utreddes år 2013 (Haitalliset aineet jätevedenpuhdistamoilla – hankkeen loppuraportti, VVY). Det bedömdes att avloppsreningsverken är den största källan till utsläppen av läkemedel. Vidare konstaterades att spillning från djur är en möjlig källa till antibiotika i ytvattnen. Avloppsreningsverken är en sannolik betydande källa till hormoner. År 2015 lät miljöministeriet göra tilläggsutredningar av de avloppsreningsverk som inte ingick i ovan nämnda utredning. Även om informationen om utsläppskällorna till läkemedel och hormoner ökar är kunskapen om ämnenas förekomst i havet bristfällig.

Målet med åtgärden är att stärka kunskapsbasen om förekomsten av läkemedel och hormoner i den marina miljön. Det är en grundläggande förutsättning för att åtgärderna för att minska utsläppen ska kunna inriktas rätt.

Först kartläggs förekomsten av läkemedel och hormoner i havsområdena nära vattenverken på kusten, vid älvmynningarna och i kustvattnen. Förekomsten i nämnda ytvatten utreds både där renat avloppsvatten släpps ut och på renare ställen i bakgrunden. I utredningen inkluderas uppgifter om hur stor andel av utsläppen till ytvattnen och vattenverkets avlopp härrör från läkemedelstillverkning och konsumenternas läkemedelsbruk samt hurdana förbehandlingsmetoder för avloppsvattnet det finns i anläggningar som tillverkar läkemedel och hormoner. Vidare utreds vilken betydelse slam från reningsverk, läkemedel för djur och djurspillning har när läkemedel absorberas i jordmånen och fortsätter därifrån till ytvattnen.

I följande skede identifieras och föreslås potentiella och effektiva metoder för att minska utsläppen.


TIDTABELL

Senast år 2020


ANSVARIG INSTANS

Miljöministeriet (MM)


 

Toimenpiteen alla
toteutettavat työt ja hankkeet

Effektivisering av rening av läkemedelsrester i avloppsvatten vid utsläppskällor och effektivare behandling av läkemedelsavfall (Efficient Treatment of Pharmaceutical Residue at Source, EPIC)Toggle
Reduktion av utsläppen av läkemedelsrester I Östersjöområdet (CWPharma)Toggle
Översikt över effekterna av skadliga ämnen i avloppsslammet på basen av riskvärderingar (LIERI) -hankeToggle
Som en del av Helsingfors och Åbo städers tredje gemensamma åtgärdsprogram för Östersjön 2019-2023 deltagande i utredningsprojekt om skadliga ämnen som förekommer i avloppsvatten och avloppsslam samt möjligheterna att minska dessa (Östersjöutmaningen).Toggle
Potentialen av fosfor i avloppsslam för växtproduktion och påverkan av slammets innehåll av skadliga ämnen på miljön och livsmedelssäkerheten (PProduct)Toggle
Läkemedelsbelastning till reningsverk och miljö (LÄPSY)Toggle
Läkemedel i vattendragen av ÖstersjönToggle