Hur de nya åtgärderna kopplas till deskriptorer för havsmiljöns status:

Eutrofiering

Toimenpide
Effektivare återvinning av näringsämnen LÄS MERA
Utveckling och fullskaligt utnyttjande av miljöersättningssystemet inom jordbruket LÄS MERA
Främjande av ibruktagande av fiskfoder som framställts av råvara producerad i Östersjöområdet och ökat nyttjande av karpfiskar som människoföda LÄS MERA
Förbättring av känsliga arters livsmiljöer i vattendrag som rinner ut i havet LÄS MERA
Spridning av gips på åkrarna för att minska näringsämnesbelastningen LÄS MERA
Betydelsen av interna depåer av näringsämnen i Östersjön och möjligheter att minska dem LÄS MERA
Inom HELCOM-samarbetet deltar Finland alltjämt i förhandlingar om att utse Östersjön till ett kontrollområde för kväveoxidutsläpp från fartyg (NECA) i den internationella sjöfartsorganisationen LÄS MERA
Främjande av användningen av flytande naturgas som bränsle i fartyg och säkerställande av den infrastruktur som behövs LÄS MERA
Kommunikation om målen för och åtgärder inom havsvården LÄS MERA