Hur de nya åtgärderna kopplas till deskriptorer för havsmiljöns status:

Eutrofiering

Toimenpide
Effektivare återvinning av näringsämnen Läs mera
Utveckling och fullskaligt utnyttjande av miljöersättningssystemet inom jordbruket Läs mera
Främjande av ibruktagande av fiskfoder som framställts av råvara producerad i Östersjöområdet och ökat nyttjande av karpfiskar som människoföda Läs mera
Förbättring av känsliga arters livsmiljöer i vattendrag som rinner ut i havet Läs mera
Betydelsen av interna depåer av näringsämnen i Östersjön och möjligheter att minska dem Läs mera
Inom HELCOM-samarbetet deltar Finland alltjämt i förhandlingar om att utse Östersjön till ett kontrollområde för kväveoxidutsläpp från fartyg (NECA) i den internationella sjöfartsorganisationen Läs mera
Främjande av användningen av flytande naturgas som bränsle i fartyg och säkerställande av den infrastruktur som behövs Läs mera
Kommunikation om målen för och åtgärder inom havsvården Läs mera