Verkställandet av åtgärderna

Genomfört


ÅTGÄRDENS LÄGE

IMO beslöt att utse Östersjön till ett kontrollområde för kväveoxidutsläpp (NECA) år 2016 och kravet på 80 procents utsläppsminskning för nya fartyg trädde i kraft år 2021. Till följd av beslutet kommer utsläppen av kväveoxider från fartyg att minska till en liten del av de nuvarande när fartygsbeståndet förnyas under de följande 30 åren.

BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN

På grund av sjöfartens internationella karaktär är utgångspunkten för Finland att regleringen av fartygen och deras utsläpp bör beredas av den internationella sjöfartsorganisationen IMO. Samma riktlinje ges även i Finlands strategi för sjötrafiken för åren 2014–2022.

Finland deltar alltjämt inom HELCOM-samarbetet i förhandlingar som förbereder ett ansökande om att Östersjön får statusen som ett kontrollområde för kväveoxidutsläpp på det sätt som definieras i bilaga VI till IMO MARPOL-konventionen. Därefter förutsätts en minskning av kväveoxidutsläppen på 80 % för nya fartyg som byggts efter en gemensamt fastställd dag för ikraftträdandet. Fartygstrafiken står för ca 2–3 % av kvävebelastningen på Östersjön. I och med ett eventuellt NECA kommer denna andel att sjunka till 0,4–0,6 %. Det här bidrar till att dämpa eutrofieringen eftersom algtillväxten särskilt i Finska viken begränsas av kväve.

Samordnandet av länderna kring Östersjön och Nordsjön är viktigt i NECA-frågan. Om Östersjön och Nordsjön eventuellt samtidigt utses till NECA-områden av IMO skulle detta komma att förbättra jämlika konkurrensförutsättningar och att en större miljönytta uppnås.


TIDTABELL

Genomfört


ANSVARIG INSTANS

Miljöministeriet (MM), kommunikationsministeriet (KM) och Trafi


 

Arbeten och projekt som ska genomföras under åtgärden

Östersjön utses till ett kontrollområde för kväveoxidutsläpp från fartyg (NECA) i den internationella sjöfartsorganisationen (IMO)Toggle