VERKSTÄLLANDE AV ÅTGÄRDEN

Genomförandet har påbörjats


BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN

Samarbete med Ryssland och Östersjön när det gäller att skydda östersjövikaren i östra Finska viken och återuppliva beståndet. Beståndets status och behövliga åtgärder utreds och bedöms i samarbete. De planerade åtgärderna vidtas.

Beträffande beståndet i Skärgårdshavet utvecklas nationella åtgärder för att skydda och återuppliva beståndet i området.


TIDSTABELL

2016-2020


ANSVARIG INSTANS

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM) ja Miljöministeriet (MM)


 

Arbeten och projekt som ska genomföras under åtgärden

Flygberäkningar av Skärgårdshavets och Finska vikens vikareToggle