Verkställandet av åtgärderna

Genomfört


ÅTGÄRDENS LÄGE

Åtgärden uppdaterades och arbetet fortsätter under åtgärdsperioden 2022–2027 inom den nya åtgärden Förvaltningsåtgärder för att skydda östersjövikarens sydliga populationer, där man särskilt fokuserar på skyddet av Finlands sydliga populationer av östersjövikare.

BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN

Samarbete med Ryssland och Östersjön när det gäller att skydda östersjövikaren i östra Finska viken och återuppliva beståndet. Beståndets status och behövliga åtgärder utreds och bedöms i samarbete. De planerade åtgärderna vidtas.

Beträffande beståndet i Skärgårdshavet utvecklas nationella åtgärder för att skydda och återuppliva beståndet i området.


TIDSTABELL

2016-2020


ANSVARIG INSTANS

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM) ja Miljöministeriet (MM)


 

Arbeten och projekt som ska genomföras under åtgärden

Flygberäkningar av Skärgårdshavets och Finska vikens vikareToggle