Hur de nya åtgärderna kopplas till deskriptorer för havsmiljöns status:

Naturens mångfald

Toimenpide
Effektivare återvinning av näringsämnen Läs mera
Utveckling och fullskaligt utnyttjande av miljöersättningssystemet inom jordbruket Läs mera
Främjande av ibruktagande av fiskfoder som framställts av råvara producerad i Östersjöområdet och ökat nyttjande av karpfiskar som människoföda Läs mera
Förbättring av känsliga arters livsmiljöer i vattendrag som rinner ut i havet Läs mera
Betydelsen av interna depåer av näringsämnen i Östersjön och möjligheter att minska dem Läs mera
Inom HELCOM-samarbetet deltar Finland alltjämt i förhandlingar om att utse Östersjön till ett kontrollområde för kväveoxidutsläpp från fartyg (NECA) i den internationella sjöfartsorganisationen Läs mera
Främjande av användningen av flytande naturgas som bränsle i fartyg och säkerställande av den infrastruktur som behövs Läs mera
Utredning om möjligheterna och behovet att effektivisera regleringen av fisket av kustarter Läs mera
Skydd av harr Läs mera
En omfattande allmän utredning, målsättning och åtgärder för att minska nedskräpningen i havet Läs mera
Främjande av beslut i den internationella sjöfartsorganisationen för att minska undervattensbullret från fartyg Läs mera
Minskning av produktionen av undervattensbuller Läs mera
Minskning av impulsivt buller som orsakas av byggande under vattnet Läs mera
Minskning av skadliga konsekvenser av muddring Läs mera
Utarbetande av en riksomfattande plan för täkt av havssand och stenmaterial Läs mera
Lokala åtgärder för att förbättra strömningsförhållandena i kustområdet Läs mera
Inkludering av marina skyddsområden i havsplanerna Läs mera
Effektivering av skyddet i marina skyddsområden Läs mera
Åtgärdsprogram för utrotningshotade arter och naturtyper Läs mera
Skydd av nyckelhabitat under vattnet Läs mera
Utarbetande och genomförande av vårdåtgärder i anslutning till skyddet av östersjövikaren Läs mera
Kommunikation om målen för och åtgärder inom havsvården Läs mera