Verkställandet av åtgärderna

Genomfört


ÅTGÄRDENS LÄGE

Som en del av åtgärden genomfördes en omfattande bedömning och publicerades en rapport om möjligheterna och behoven att effektivisera regleringen av kustarter vid Finlands kust. Arbetet fortsätter under åtgärdsprogrammet 2022‒2027 i åtgärden Bestämning av god status och hållbart fisketryck för kustarter (ÅP2022-FISKAR1), där indikatorerna och definitionerna av god status för kommersiella kustarter preciseras.

BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN

Även om målet är att populationerna av abborre, gädda, lake, flundra och ål ska vara inom de trygga biologiska gränserna så att en populations ålders- och storleksfördelning visar att beståndet är i gott skick, finns det ingen övergripande bild av populationernas tillstånd i vårt havsområde.

I det första skedet av åtgärden görs en bedömning av statusen för kustbestånden av abborre, gädda, lake, flundra och ål utifrån befintligt material och tillgänglig kunskap. Ifall bedömningen visar att det är motiverat identifieras och vidtas åtgärder för att reglera beståndet till exempel med hjälp av regionala begränsningar i det nästa skedet.

Dessutom är avsikten att utreda möjligheterna att tillämpa andra lösningar i regleringen av gös- och sikfisket än de vanligaste bestämmelserna om maskstorleken i nät och minimimåttet på fiskarna. Andra potentiella åtgärder vore till exempel noggrant riktade fiskebegränsningar under fortplantningstiden, riktade begränsningar i anslutning till fiskeformerna eller nya lösningar för selektiva fångstredskap.


TIDSTABELL

2016-2021


ANSVARIG INSTANS

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM)


 

Arbeten och projekt som ska genomföras under åtgärden

Utredning av möjligheterna och behovet att effektivera regleringen av fisket av kustarterToggle