VERKSTÄLLANDE AV ÅTGÄRDEN

Ei käynnistynyt


BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN

Vägbankar och broar orsakar lokala hydrografiska förändringar i kustområden med skärgård. När en naturlig vattenväxling förhindras påminner förändringarna i vattenmiljön om det som sker vid eutrofiering: vattnets kvalitet, vegetationen, bottnens kvalitet och faunan förändras. Verkningarna kan sträcka sig flera hundra meter bort från vägbanken.

I åtgärdens första skede kartläggs de beträffande strömförhållandena problematiska ställena i kustområdet som har försämrats på grund av byggandet. I det andra skedet utarbetas restaureringsplaner för att förbättra förhållandena.


TIDTABELL

Kartläggning: 2016–2018
Genomförande: 2016–2021


ANSVARIG INSTANS

Miljöministeriet (MM), NTM-centralerna vid kusten


 

Arbeten och projekt som ska genomföras under åtgärden

Lokala åtgärder för att förbättra strömningsförhållandena i kustområdetToggle