Verkställandet av åtgärderna

Genomfört


ÅTGÄRDENS LÄGE

För havsharr utarbetades en nyttjande- oh vårdplan där det centrala kunskapsbristerna för ordnandet av vården av havsharrbestånden identifierades. Även odlingsbeståndet i Krunnit i Ijo producerar yngel för stödplanteringar under åtgärdsprogramperioden 2022-2027. Arbetet fortsätter inom åtgärden ”Skydd av havsharren (ÅP2022-FISKAR2)”.

BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN

Fåtaliga populationer tas upp i anläggningsodlingen för att stärka och bevara bestånden. Vidare strävar man efter att göra planteringar som syftar till att återställa bestånden i kombination med tillbörliga regionala åtgärder för regleringen av fisket och vattenvårdsåtgärder. Statusen för de marina bestånden av harr är så dålig att andra åtgärder inte hinner verka. För att rädda de unika harrbestånden bör det genetiska materialet i första hand tas tillvara och odlas. Beståndet upprätthålls med hjälp av stödplantering tills kvaliteten på miljön i fortplantningsområdena har förbättrats eller den påverkan som bestånden utsätts för har eliminerats. Före regionala planteringar vore det bra att utreda orsakerna till varför naturlig förökning saknas i området. Det är också viktigt att utreda möjligheterna att återställa och restaurera områden där harr fortplantar sig i. Genom regionala fiskebegränsningar kan man skydda mycket lokala bestånd i områden där harr fortfarande förekommer, även bestånd som vandrar upp i älvarna för att leka. Lika så ska man säkerställa att ynglen inte genast blir uppätna av lokala rovdjur. Tillräckligt hög vattenkvalitet bör säkerställas i de älvar som harr vandrar upp i för att leka (vattenvårdsåtgärd).


TIDTABELL

Från och med år 2014


ANSVARIG INSTANS

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM)


 

Arbeten och projekt som ska genomföras under åtgärden

Skydd av havsharrenToggle