BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Behoven gällande miljöanpassat flöde utreds och metoder för detta utvecklas


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförd (Alla åtgärder har genomförts inom den utsatta tidtabellen samt på de tilltänkta ställen. Om åtgärden består av kontinuerliga och obegränsade åtgärder, kan den tolkas som genomförd när den första delåtgärden är utförd).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Det har utarbetats en metod för att uppskatta miljöanpassat flöde och den har testats i försöksvattendrag. Kriterier för prioritering av platser med miljöanpassat flöde var under arbete och har färdigställts år 2023.


ANSVARSINSTANSER

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM, 1. ansvarsinstans), Miljöministeriet (MM)


SAMARBETSINSTANSER

NMT-centraler, verksamhetsutövare, forskningsinstitut