BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Införande av god praxis inom behandling, användning och slutdeponering av avloppsslam främjas. Bioekonomin och det samarbete mellan olika sektorer som den kräver främjas.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförandet har påbörjats (En eller flera delar av de planerade åtgärderna har påbörjats).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Avloppsslam från reningsverk utnyttjas huvudsakligen som gödslingsmedel, speciellt inom grönbyggande. Återvinning av fosfor i form av slambaserade gödselprodukter har utretts. En nationell plan för utveckling av blå bioekonomi blev klar 2016 och har som mål att främja bl.a.  utnyttjande av bioekonomins och cirkulära ekonomins möjligheter inom vattentjänsterna.


ANSVARSINSTANSER

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM, 1. ansvarsinstans), Miljöministeriet (MM)


SAMARBETSINSTANSER

Vattentjänstverken, kommuner, NMT-centraler, Livsmedelsverket (Evira), Kommunförbundet, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK)