BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Införande av god praxis inom behandling, användning och slutdeponering av avloppsslam främjas. Bioekonomin och det samarbete mellan olika sektorer som den kräver främjas.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförandet har påbörjats (En eller flera delar av de planerade åtgärderna har påbörjats).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Avloppsslam styrs i regel till att tillvaratas som gödselprodukter, i synnerhet vid grönbyggande. Återvinning av fosfor i form av slambaserade gödselprodukter har utretts. Inom programmet för återvinning av näringsämnen har praktikerna för tillvaratagande av avloppsslam främjats. Totalreformen av lagen om gödselmedel som trädde i kraft år 2022 beaktar också möjligheterna att använda avloppsslam som gödselprodukter.


ANSVARSINSTANSER

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM, 1. ansvarsinstans), Miljöministeriet (MM)


SAMARBETSINSTANSER

Vattentjänstverken, kommuner, NMT-centraler, Livsmedelsverket (Evira), Kommunförbundet, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK)