BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Så bra utredning som möjligt av möjligheten att tillämpa enhetliga tillståndsvillkor för sådana verksamheter för vilka det inte finns några utsläppsnivåer i enlighet med BAT-slutsatserna. I utsläppen och vattendragsgranskningen fäster man även särskild vikt vid ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförandet har påbörjats (En eller flera delar av de planerade åtgärderna har påbörjats).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Verksamhetsutövaren bereder en redogörelse om utsläppen och ursköljningar av ämnen. På basen av dessa uppdaterar NMT-centralen vid behov ett granskningsprogram enligt miljötillståndet. Finns det en risk för att vattenmiljöns koncentration av skadliga ämnen (EQS-värden) överskrids, ändras de i tillståndsvillkoren fastsatta gränsvärden för utsläppen.


ANSVARSINSTANSER

Miljöministeriet (YM, 1. ansvarsinstans), Arbets- och näringsministeriet (ANM)


SAMARBETSINSTANSER

Regionförvaltningsverk (RFV), NMT-centraler, verksamhetsutövare, Säkerhets- och kemikalieverket (TUKES)