BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Så bra utredning som möjligt av möjligheten att tillämpa enhetliga tillståndsvillkor för sådana verksamheter för vilka det inte finns några utsläppsnivåer i enlighet med BAT-slutsatserna. I utsläppen och vattendragsgranskningen fäster man även särskild vikt vid ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförandet har påbörjats (En eller flera delar av de planerade åtgärderna har påbörjats).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Verksamhetsidkaren tar fram utredningar av utsläpp och utsköljning och urlakning av ämnen. Utgående från dessa uppdaterar NTM-centralerna vid behov kontrollprogrammet enligt miljötillståndet. Om halterna (EQS-värdena) av skadliga ämnen hotar att bli för höga, ändras de utsläppsgränsvärden som fastställts i tillståndet eller tas en blandningszon i bruk.


ANSVARSINSTANSER

Miljöministeriet (YM, 1. ansvarsinstans), Arbets- och näringsministeriet (ANM)


SAMARBETSINSTANSER

Regionförvaltningsverk (RFV), NMT-centraler, verksamhetsutövare, Säkerhets- och kemikalieverket (TUKES)