BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Vattenskyddsmetoderna inom skogsbruket utvecklas i synnerhet i samband med förnyelse av torvmarker för att minska kvävet och fosforn som frigörs.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Påbörjats (En eller flera delar av de planerade åtgärderna har påbörjats).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Ny information har erhållits om gamla torvmarksskogarnas dikningsområden och ytterligare utredningar har inletts för att förbättra utvärdering av påverkan på vattendragen samt för att kunna rikta skogsbrukets framtida vattenskyddsåtgärder. Användning av trämaterial för rensning av vatten i bland annat skogsdikningar och sedimenteringsbassänger testas för närvarande i ett FoU-projekt.


ANSVARSINSTANSER

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM)


SAMARBETSINSTANSER

Tapio Oy, Luke, Finlands skogscentral, Forststyrelsen, bolag, genomförare av projekt inom skogsbruket