BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Vattenskyddsmetoderna inom skogsbruket utvecklas i synnerhet i samband med förnyelse av torvmarker för att minska kvävet och fosforn som frigörs.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Påbörjats (En eller flera delar av de planerade åtgärderna har påbörjats).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Ny information har fåtts i synnerhet om uppdikade områden av gamla myrskogar och vidare utredningar för förbättring av bedömningen av effekterna på vattendrag och inriktning av framtida vattenskyddsåtgärder inom skogsbruket har finansierats. Användningen av trämaterial och biokol som vattenrenare i bl.a. skogsdiken och sedimentationsbassänger har testats i forsknings- och utvecklingsprojekt. Inom projektet Metoder för hållbar vattenhantering inom jord- och skogsbruket (Valumavesi) har skogsbrukets vattenhantering utvecklats bl.a. genom att testa tvåstegsdiken inom skogsbruket.


ANSVARSINSTANSER

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM)


SAMARBETSINSTANSER

Tapio Oy, Luke, Finlands skogscentral, Forststyrelsen, bolag, genomförare av projekt inom skogsbruket