BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Utbildning för torvproducenter och entreprenörer främjas.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförd (Alla åtgärder har genomförts inom den utsatta tidtabellen samt på de tilltänkta ställen. Om åtgärden består av kontinuerliga och obegränsade åtgärder, kan den tolkas som genomförd när den första delåtgärden är utförd).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Vid NTM-centralen i Södra Österbotten genomfördes ett projekt med rådgivning och anvisningar i synnerhet för små tillståndspliktiga områden.


ANSVARSINSTANSER

Arbets- och näringsministeriet (ANM, 1. ansvarsinstans), Miljöministeriet (MM)


SAMRBETSINSTANSER

Bioenergi r.f., torvproducenter, läroinrättningar