BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Utbildning för torvproducenter och entreprenörer främjas.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförandet har påbörjats (en eller flera delar av de planerade åtgärderna har påbörjats).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

NTM-centralen i Södra Österbotten har år 2018 inlett ett projekt, där rådgivning speciellt till mindre tillståndsbundna verksamheter inkluderas.


ANSVARSINSTANSER

Arbets- och näringsministeriet (ANM, 1. ansvarsinstans), Miljöministeriet (MM)


SAMRBETSINSTANSER

Bioenergi r.f., torvproducenter, läroinrättningar