BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Användningen av geodataverktyg och till exempel laserskanningsmaterial effektiviseras och utvecklas vid planeringen av skogsbruksåtgärder inom vattenskyddet.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Påbörjats (En eller flera delar av de planerade åtgärderna har påbörjats).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Utveckling och utnyttjande av geodataverktyg har som en del av informationen om skogstillgångar, laserskanningsmaterial och övrig information påskyndat utveckling och öppenhet. En öppen geodatatjänst för naturvård har skapats och aktörerna har utbildats i ibruktagandet som en del av projektet Monimetsä. Skogsägarnas kundrådgivare har fått utbildning i användning och demonstration av geodataverktyget i samband med rådgivning.


ANSVARSINSTANSER

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM)


SAMARBETSINSTANSER

Tapio Oy, Finlands skogscentral, Forststyrelsen, skogsvårdsföreningar, skogsserviceföretag, Aalto-universitetet, Helsingfors universitet, Lantmäteriverket, GTK, NTM-centraler