BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Restaurering av gamla marktäktsområden och användning av bergstensmaterial och ersättande material främjas.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförd (Alla åtgärder har genomförts inom den utsatta tidtabellen samt på de tilltänkta ställen. Om åtgärden består av kontinuerliga och obegränsade åtgärder, kan den tolkas som genomförd när den första delåtgärden är utförd).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Inom projektet SOKKA har det studerats gamla grustäktsområdens tillstånd och restaureringsbehov. Vid planläggningen beaktas allt bättre geologiska objekt som är värdefulla med tanke på landskap och naturskydd. En rapport och geodatamaterial om nationellt värdefull stenbunden mark färdigställdes år 2019. Utgående från inventeringen klassades 472 förekomster av stenbunden mark som nationellt värdefulla. Guiden för marktäktsverksamhet uppdaterades år 2012.Statsrådets förordning om bedömningsgrunderna för när betongkross upphör att klassificeras som avfall bereddes, och den trädde i kraft år 2022.


ANSVARSINSTANSER

Miljöministeriet (MM)


SAMARBETSINSTANSER

NMT-centraler, kommuner, Kommunförbundet, landskapsförbund, Geologiska forskningscentralen (GTK)