BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Restaurering av gamla marktäktsområden och användning av bergstensmaterial och ersättande material främjas.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförandet har påbörjats (Alla åtgärder har genomförts inom den utsatta tidtabellen samt på de tilltänkta ställen. Om åtgärden består av kontinuerliga och obegränsade åtgärder, kan den tolkas som genomförd när den första delåtgärden är utförd).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

I projektet SOKKA har konditionen och restaureringsbehoven av gamla marktäktsområden granskats. I planläggningen tas allt mer hänsyn till värdefulla geologiska lokaler ur landskaps- och miljöskyddssynvinkel. Av nationellt värdefulla stenjordar slutfördes en rapport och geodatamaterial i 2019. På basen av inventeringen konstaterades 472 stenjordsformationer som nationellt värdefulla.


ANSVARSINSTANSER

Miljöministeriet (MM)


SAMARBETSINSTANSER

NMT-centraler, kommuner, Kommunförbundet, landskapsförbund, Geologiska forskningscentralen (GTK)