BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Näringsutsläppen från jordbruket minskas genom att utnyttja nya metoder och forskningsrön samt vid behov granska hur ändamålsenlig odlingen är.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförd (Alla åtgärder har genomförts inom den utsatta tidtabellen samt på de tilltänkta ställen. Om åtgärden består av kontinuerliga och obegränsade åtgärder, kan den tolkas som genomförd när den första delåtgärden är utförd).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Save-projektet har utrett användning av gips för att förminska åkermarkernas belastning på vattendragen. Spridning av gips, strukturkalk och jordförbättringsfibrer på åkrar har inkluderats i det effektiverade vattenskyddsprogrammet.


ANSVARSINSTANSER

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM, 1. ansvarsinstans), Miljöministeriet


SAMARBETSINSTANSER

Finlands miljöcentral (SYKE), Naturresursinstitutet (LUKE), NMT-centraler