BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Möjligheterna programmet för utveckling av landsbygden erbjuder utvecklas för åtgärderna inom vattenvården och tillräcklig finansiering säkerställs.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförandet har påbörjats (en eller flera delar av de planerade åtgärderna har påbörjats).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genom landsbygdsprogrammet har det finansierats utvecklingsprogram för vattenskyddet. CAP-planen 2023‒2027 förenhetligades med de åtgärder som föreslås i vattenvårdsplanen, och t.ex. de målsatta arealen för åtgärderna överensstämmer nu bättre med dem som föreslagits i vattenvårdsplanerna. Omfattningen och inriktningen av vidtagna åtgärder beror emellertid på odlarnas val.


ANSVARSINSTANSER

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM, 1. ansvarsinstans), Miljöministeriet (MM)


SAMARBETSINSTANSER