BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Med hjälp av utbildning och information effektiveras tillbörlig och hållbar användning av växtskyddsmedel och biocider i jordbruket. Miljöbegränsningar i anknytning till ämnen (användningsförbud på grundvattenområden, skyddsremsor invid vattendrag och begränsning av upprepad användning under på varandra följande år på samma åkerskifte)


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförandet har påbörjats (en eller flera delar av de planerade åtgärderna har påbörjats).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Utbildning har arrangerats för yrkesanvändare av växtskyddsmedel. Därtill inkluderas växtskyddet i odlarnas Neuvo2020-projektet. Tukes har förnyat sin webbsida och publicerat ett nationellt handlingsprogram för hållbar användning av växtskyddsmedel, som har som mål att minska riskerna förorsakade av bruk av växtskyddsmedel. Programmet har en bred styrgrupp, som består av intressenter och ansvariga för genomförandet av programmet.


ANSVARSINSTANSER

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM, 1. ansvarsinstans), Miljöministeriet (MM)


SAMARBETSINSTANSER

SYKE, TUKES, NTM-centralerna, producent- och rådgivningsorganisationer, Mavi