BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Med hjälp av utbildning och information effektiveras tillbörlig och hållbar användning av växtskyddsmedel och biocider i jordbruket. Miljöbegränsningar i anknytning till ämnen (användningsförbud på grundvattenområden, skyddsremsor invid vattendrag och begränsning av upprepad användning under på varandra följande år på samma åkerskifte)


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförandet har påbörjats (en eller flera delar av de planerade åtgärderna har påbörjats).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

För professionella användare av växtskyddsmedel har ordnats utbildning. Växtskydd ingår också i Råd2020-helheten för odlarna. Säkerhetsteknikcentralen Tukes har publicerat ett reviderat verksamhetsprogram för hållbar användning av växtskyddsmedel, som har som mål att minska riskerna med användning av växtskyddsmedel. Programmet har en omfattande styrgrupp bestående av intressegrupper. Styrgruppen har ansvaret för genomförandet av programmet. Programmet uppdateras år 2023.


ANSVARSINSTANSER

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM, 1. ansvarsinstans), Miljöministeriet (MM)


SAMARBETSINSTANSER

SYKE, TUKES, NTM-centralerna, producent- och rådgivningsorganisationer, Mavi