BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Nationellt riskhanteringsprogram för förorenade markområden genomförs.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförandet har påbörjats (en eller flera delar av de planerade åtgärderna har påbörjats).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Undersökningar och restaureringar av förorenade eller misstänkt förorenade områden har gjorts inom ramen för ett nationellt program och de resurser som anvisats för det.


ANSVARSINSTANSER

Miljöministeriet (YM, 1. ansvarsinstans), finansministeriet (FM)


SAMARBETSINSTANSER

Finlands miljöcentral (SYKE), NTM -centralen, Kommunförbundet, industri, verksamhetsutövare