BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Nationellt riskhanteringsprogram för förorenade markområden genomförs.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförandet har påbörjats (en eller flera delar av de planerade åtgärderna har påbörjats).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Utredning och iståndsättning av oförorenade eller misstänkt oförorenade områden har genomförts inom ramen för det nationella programmet och de riktade resurserna.


ANSVARSINSTANSER

Miljöministeriet (YM, 1. ansvarsinstans), finansministeriet (FM)


SAMARBETSINSTANSER

Finlands miljöcentral (SYKE), NTM -centralen, Kommunförbundet, industri, verksamhetsutövare