BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Planeringen av praktiska vattenskyddsåtgärder på gårdsnivå (miljökartering) och gårdsspecifik rådgivning främjas. Man utarbetar en åtgärdsplan och anvisningar för rådgivning och information om val av de viktigaste åtgärderna med tanke på vattenvård.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförandet har påbörjats (en eller flera delar av de planerade åtgärderna har påbörjats).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Inom åtgärden Råd2020 har lantbrukets miljöåtgärder varit den populäraste delen. Mer än 1/3 av de sammanlagt nästan 80 000 rådgivningsbesöken har gällt miljörådgivning. För rådgivarna ordnas det regelbundet fortbildning. Det finns ingen närmare statistik på hur stor andel rådgivningen om vattenskydd utgör.


ANSVARSINSTANSER

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM, 1. ansvarsinstans), miljöministeriet (MM)


SAMARBETSINSTANSER

NMT-centraler, Finlands miljöcentral (SYKE), producent- och rådgivningsorganisationer