BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Sura sulfatjordar och de belastningsrisker de medför kartläggs med enhetliga metoder i tillräcklig omfattning, och utredningar i anslutning till olägenheterna kompletteras för att ge en tillräckligt bra helhetsbild.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförd (Alla åtgärder har genomförts inom den utsatta tidtabellen samt på de tilltänkta ställen. Om åtgärden består av kontinuerliga och obegränsade åtgärder, kan den tolkas som genomförd när den första delåtgärden är utförd).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Det har getts ut en handbok om kartläggning och undersökning av sura sulfatjordar på torvutvinningsområden. Syftet med den är att främja enhetliga metoder och praktiker vid utredning av sura sulfatjordar på produktionsområden. Handboken kan också användas vid sulfatjordutredningar i samband med andra markanvändningsformer.


ANSVARSINSTANSER

Arbets- och näringsministeriet (ANM)


SAMARBETSINSTANSER

Geologiska forskningscentralen (GTK), Verksamhetsutövare