BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Sura sulfatjordar och de belastningsrisker de medför kartläggs med enhetliga metoder i tillräcklig omfattning, och utredningar i anslutning till olägenheterna kompletteras för att ge en tillräckligt bra helhetsbild.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförd (Alla åtgärder har genomförts inom den utsatta tidtabellen samt på de tilltänkta ställen. Om åtgärden består av kontinuerliga och obegränsade åtgärder, kan den tolkas som genomförd när den första delåtgärden är utförd).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

För kartläggning och utredning av sura sulfatjordar i torvvinningsområden har det publicerats en handbok, med syfte att främja enhetliga metoder och praxis i utredningar av sura sulfatjord i produktionsområden. Handboken kan även utnyttjas för sulfatjordutredningar i samband med övriga markanvändningsformer.


ANSVARSINSTANSER

Arbets- och näringsministeriet (ANM)


SAMARBETSINSTANSER

Geologiska forskningscentralen (GTK), Verksamhetsutövare