BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Genomförandet av den nationella restaureringsstrategin för vattendragen.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförandet har påbörjats (Alla åtgärder har genomförts inom den utsatta tidtabellen samt på de tilltänkta ställen. Om åtgärden består av kontinuerliga och obegränsade åtgärder, kan den tolkas som genomförd när den första delåtgärden är utförd).


OTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförandet av restaureringsstrategin för vattendragen genom projekt, som har finansierats genom statliga bistånd som har sökts via NMT-centralerna samt genom regeringens spetsprojekt Kretslopp av näringsämnen – bättre vattenstatus.


ANSVARSINSTANSER

Miljöministeriet (YM, 1. ansvarsinstans), Jord- och skogsbruksministeriet (JSM)


SAMARBETSINSTANSER

NTM-centraler, SYKE, LUKE, vattenskyddsföreningar, landskapsförbund, rådgivningsorganisationer, områden för fiskehushållning, ägare till vattenområden