BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Strategi för skydd och restaurering av små vattendrag.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförd (Alla åtgärder har genomförts inom den utsatta tidtabellen samt på de tilltänkta ställen. Om åtgärden består av kontinuerliga och obegränsade åtgärder, kan den tolkas som genomförd när den första delåtgärden är utförd).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Skydds- och restaureringsstrategin för småvatten har främjats inom projektet EU Life Freshabit. En ny slags bedömning av småvattens tillstånd har utvecklats inom ett forsknings- och utvecklingsprojekt. Genom småvattensdelen i livsmiljöprojektet Helmi har restaurering främjats sedan år 2020.


ANSVARSINSTANSER

Miljöministeriet (YM, 1. ansvarsinstans), Jord- och skogsbruksministeriet (JSM)


SAMARBETSINSTANSER

Jord- och skogsministeriet (JSM), Finlands miljöcentral (SYKE), NTM-centralerna, skogsägare, Finlands skogscentral, Forststyrelsen, Naturresursinstitutet (LUKE), rådgivningsorganisationer, områden för fiskhushållning, ägare till vattenområden, vattenskyddsföreningar